Świadczenia

Renta

Zasiłki

Pozostałe

Danina solidarnościowa i wsparcie dla niepełnosprawnych

Premier Mateusz Morawiecki proponuje zmiany w konstytucji wprowadzające zasady sprawiedliwego i solidarnego państwa

Dzisiaj chcemy zaproponować, by ci ludzie, którzy są najbardziej poszkodowani przez los, zostali dodatkowo wsparci. Solidarne i sprawiedliwe państwo, które jest wspólnotą, musi też polegać na tym, że ci najsilniejsi wspierają najbardziej potrzebujących, najsłabszych – powiedział premier Mateusz Morawiecki przed spotkaniem z protestującymi rodzicami osób niepełnosprawnych w Sejmie.

Pomoc dla najbardziej potrzebujących

Szef rządu podkreślił, że osoby niepełnosprawne są najbardziej dotknięte przez los i najmocniej potrzebują naszego wsparcia i naszej troski, dlatego w najbliższym czasie rząd zaproponuje daninę solidarnościową - taką, by zamożni ludzie, najlepiej zarabiający, mogli w niewielkim stopniu zostać opodatkowani, po to, aby złożyć się na najbardziej potrzebujących.

W ten sposób utworzymy specjalny fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. Chcemy zaproponować bardzo konkretną mapę drogową do połowy maja. Nasze założenie jest takie, by dotyczyło to, jak najszerszych grup osób niepełnosprawnych. Są  różne osoby, z różnymi niepełnosprawnościami, na pewno bardzo dokładnie przyjrzymy się tej sytuacji – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Już dzisiaj tworzymy odpowiednie rozwiązania regulacyjne, ale nie można takich zmian tworzyć na kolanie, dlatego zmiany zaproponujemy do połowy maja – oświadczył premier i dodał: postaramy się doprowadzić w najbliższym czasie do wyrównania renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Zaproszenie do współpracy ponad podziałami

Jak zauważył premier Mateusz Morawiecki, przez jeden rok rządów Prawa i Sprawiedliwości, w 2017 roku, podnieśliśmy rentę socjalną o prawie 100 zł. Podczas, gdy ta renta socjalna przez 4 lata rządów naszych poprzedników została podniesiona o 68 zł. Zapraszamy w związku z tym opozycję do konstruktywnej i pozytywnej współpracy, bo do tej pory ich działania na niewiele się zdały i w poprzednich 8 latach opozycja nie zrobiła niemal nic dla osób niepełnosprawnych. Jak zaznaczył, chcemy, żeby zmiany, które dzisiaj proponujemy były bardziej umocowane niż ustawowo; zaproponujemy szczegółowe zmiany do konstytucji, zaproponujemy te zmiany już wkrótce

Wierzę, że opozycja mówiąc o pracy ponad podziałami wesprze nasze propozycje do konstytucji, a będą to propozycje, które w jednoznaczny sposób zaproponują zafunkcjonowanie zasad państwa solidarnego, sprawiedliwego, takiego państwa do jakiego dąży Prawo i Sprawiedliwość – powiedział na zakończenie premier Mateusz Morawiecki.

-Troska państwa musi dotykać wielu wymiarów. Chcemy rentę socjalną podnieść do poziomu renty minimalnej. To jest koszt ok. 600 mln zł. Wydatki społeczne, które zaproponowaliśmy, są historycznie wysokie. Będziemy podnosić wydatki, dla tych najbardziej pokrzywdzonych przez los, dlatego zaproponowałem daninę solidarnościową – zaznaczył 22 kwietnia premier.

Danina solidarnościowa jeśli będzie w jakiś sposób odczuwalna, to tylko dla tych, którzy będą w 0,5% tych najwyżej zarabiających. Minister finansów stara się w ciągu najbliższych 14 dni opracować propozycje, które będziemy konsultować. Dlatego, by nasze społeczeństwo było jak najbardziej sprawiedliwe – zadeklarował szef rządu.

Zmieniliśmy model życia społeczno-gospodarczego, który ma doprowadzić do tego, żeby w naszym społeczeństwie szanse na rozwój dla przedsiębiorców i pracowników, kobiet i mężczyzn, starszych i młodszych, były bardziej wyrównane, i przez to bardziej sprawiedliwe – mówił premier.

Nie wyprzedajemy przedsiębiorstw, zostawiamy więcej na inwestycje, opodatkowujemy jak najmniej tych najsłabszych, a jednocześnie chcemy, żeby wszyscy uczciwie płacili podatki. To jest model, który zaprocentuje bardzo pozytywnie na najbliższe 5, 10, 15 lat – oświadczył szef rządu.

Porozumienie ze środowiskiem niepełnosprawnych

24 kwietnia br. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” strona rządowa oraz przedstawiciele środowiska osób niepełnosprawnych zawarli porozumienie w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych. 

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Radą Ministrów, reprezentowaną przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej, przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego Elżbietę Rafalską i pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza, a przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych. 

Podpisane przez strony porozumienie zakłada podniesienie przez rząd od 1 czerwca 2018 roku wysokości renty socjalnej do poziomu najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej, tj. 1029,80 zł. Co ważne, renta socjalna będzie podlegać corocznej waloryzacji. Renta w podwyższonej wysokości będzie wypłacana od 1 września br. z trzymiesięcznym wyrównaniem. 

Rząd zobowiązał się ponadto do realizacji programu „Dostępność+” ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. 

Od 1 lipca br. zostanie też wprowadzona koordynowana opieka dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi. 

W imieniu strony rządowej porozumienie podpisała minister Elżbieta Rafalska oraz pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. Z kolei w imieniu środowiska osób niepełnosprawnych podpisy pod porozumieniem złożyli członkowie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w skład której wchodzą przedstawiciele środowisk osób niepełnosprawnych (aby zostać członkiem Krajowej Rady, trzeba mieć poparcie co najmniej 15 organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych). 

-„Jest mi przykro, że nie ma nas tu wszystkich razem. Szukamy kompromisu. Lista potrzeb jest długa. Chciałabym spełnić wszystkiego oczekiwania, ale nie zlikwiduję wieloletnich zaniedbań poprzedników w ciągu jednego, w dodatku trwającego roku budżetowego” – tak do pytań dziennikarzy na temat protestu w Sejmie odniosła się minister Elżbieta Rafalska. 

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej zaapelowała do opiekunów osób niepełnosprawnych protestujących w Sejmie o zakończenie protestu i przystąpienie do dialogu. 

- „Negocjacje na korytarzu nie tworzą warunków do wypracowania dobrych rozwiązań. Zaproszenie do Centrum Dialogu jest aktualne. Podpisane dziś porozumienie daje nam dobrą płaszczyznę do dialogu. To jest konkretne rozwiązanie ustawowe, który będzie się materializowało już w tym roku. 1 września br. będą wypłacane wyższe renty socjalne z wyrównaniem od 1 czerwca br.” – dodała minister Elżbieta Rafalska.   

Jak na porozumienie zareagowało środowisko osób niepełnosprawnych? - „Warto było czekać, żeby takie decyzje zapadły” – powiedział Piotr Pawłowski, prezes Fundacji Integracja.

Na jakie wsparcie mogą liczyć niepełnosprawni?

W 2017 r. z budżetu państwa przekazano ponad 16,05 mld zł na pomoc niepełnoprawnym i ich opiekunom. Z jakiego wsparcia mogą skorzystać? 

Wydatki z budżetu państwa na świadczenia w 2017 r. to ponad 16,05 mld zł. Pomoc udzielana jest w różnej formie: zasiłków, świadczeń, dotacji, miejsc opieki dziennej i całodobowej oraz zajęć skierowanych do tej właśnie grupy. 

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie mogą pobierać co miesiąc: świadczenie pielęgnacyjne (od stycznia 2018 r. wzrosło do 1477 zł), zasiłek pielęgnacyjny (153 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł), zasiłek dla opiekuna (520 zł), zasiłek rodzinny (do 135 zł), renta socjalna (865,03 zł), zasiłek stały (604 zł) oraz zasiłek okresowy (418 zł). 

Dodatkowo mogą skorzystać ze wsparcia celowego: dopłat do turnusów rehabilitacyjnych (do 1 806 zł) – w 2017 r. skorzystało z nich 61,5 tys. osób, dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego (do 22 583 zł) – w 2017 r. skorzystało z niego 178,6 tys. osób oraz dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (do 67 750 zł) – w 2017 r. skorzystało z niego 16,8 tys. osób. W sumie z refundacji skorzystało 256,9 tys. osób niepełnosprawnych. 

Pomoc niepełnosprawnym to nie tylko wsparcie finansowe. Na koniec 2016 roku funkcjonowało ponad 2,6 tys. placówek, z których mogą korzystać osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Są to m.in. domy pomocy społecznej (816 placówek), ośrodki wsparcia (822), dzienne domy pomocy (308), rodzinne domy pomocy (26) oraz warsztaty terapii zajęciowej (715). Łącznie znajduje się w nich 162,1 tys. miejsc. 

Prowadzone są także warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) - w sumie 715. Korzysta z nich ok. 27 tys. osób niepełnosprawnych. Kwota na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika WTZ ze środków PFRON od 2016 roku wynosi 15 996 zł. Z kolei w Zakładach Aktywności Zawodowej (ZAZ) – w sumie 108, zatrudnionych jest  ok. 4,5 tys. osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Na ten cel PFRON przeznaczył w ubiegłym roku 510,9 mln zł (427,7 mln WTZ, 83,2 mln ZAZ). 

Dla opiekunów, którzy wracają do pracy po przerwie związanej z opieką nad niepełnosprawnym przygotowano dwa instrumenty: grant na telepracę i świadczenie aktywizacyjne

Po śmierci osoby niepełnosprawnej/zależnej jej opiekun, który traci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne. Rozwiązanie to wprowadzono w styczniu 2017 r. 

Obecnie prowadzone są prace nad zwiększeniem wsparcia dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych, co związane jest z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie mogą otrzymać wsparcie z systemu pomocy społecznej. Podstawowym świadczeniem przyznawanym z powodu niepełnosprawności jest zasiłek okresowy. Liczba osób, którym decyzją przyznano zasiłek okresowy z powodu niepełnosprawności w roku 2017 w porównaniu do danych za rok 2016 wzrosła o 0,48%, tj. o 254 osoby (z 53 042 osób w roku 2016 do 53 296 osób w roku 2017). 

W związku z przekroczeniem kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej rodzina z osobą niepełnosprawną może ubiegać się o przyznanie specjalnego zasiłku celowego, który finansowany jest z budżetu samorządów. 

Liczba osób, którym decyzją przyznano specjalny zasiłek celowy w roku 2017 w porównaniu do  danych za rok 2016  wzrosła o 8%, tj. o 9 805 osób (z 126 514 osób w roku 2016 do 136 319 osób w roku 2017). 

Na specjalne zasiłki celowe w roku 2017 przeznaczono 81 060 144 zł, tj. o 16% więcej (ponad 10 mln zł) niż w roku 2016, w którym na ten cel przeznaczono 70 072 758 zł. 

Priorytetowym zadaniem państwa jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Zadanie to jest realizowane poprzez funkcjonowanie w polskim systemie pomocy społecznej środowiskowych domów samopomocy (ŚDS) i finansowane w całości z budżetu państwa. 

ŚDS jest placówką okresowego dziennego lub całodobowego pobytu, w którym osoby niepełnosprawne mogą otrzymać częściową opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz posiłek. Nie można jednak zapominać także o wsparciu rodzin uczestników ŚDS, w szczególności w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczych. Pomoc rodzicom lub opiekunom umożliwi im kontynuowanie zatrudnienia, co ma niebagatelny wpływ na poprawę sytuacji dochodowej rodzin, przede wszystkim w sytuacji, kiedy rodzice z powodu wieku lub choroby nie mają siły, aby opiekować się swoimi dorosłymi dziećmi. Na koniec 2016 r. funkcjonowało 779 ŚDS z 28 579 miejscami. 

Na funkcjonowanie gminnych i powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym na środowiskowe domy samopomocy) w 2016  roku przekazano z budżetu państwa 457 396 tys. zł (tj. o 13% więcej niż w roku 2015). W 2017 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło środki na uruchomienie aż 868 nowych miejsc. 

Osobom niepełnosprawnym mogą zostać przyznane również usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, bowiem usługi te przysługują m.in. tym osobom, które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. W roku 2017 pomocą w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych objęto 105 730 osób, czyli o 6% więcej (ponad 6 tys. osób) niż w roku 2016, w którym tą pomocą objęto 99 368 osób. Na realizację usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2017 przeznaczono środki w wysokości ponad 562 mln zł i jest to wzrost o 25% w porównaniu do roku 2016, w którym na ten cel przeznaczono ponad 451 mln zł. 

Wsparciem obejmowane są również osoby z zaburzeniami psychicznymi, dla których świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Ta forma pomocy jest finansowanym ze środków budżetu państwa zadaniem, które rząd zlecił do realizacji gminom. Pomocy w tej formie w 2017 roku udzielono 14 627 osobom, co w porównaniu do roku 2016 stanowi wzrost o 6% (780 osób). Na realizację tego działania w roku 2017 przeznaczono ponad 110 mln zł, co jest 14% wzrostem w porównaniu do 2016 roku. 

Wprowadzony w kwietniu 2016 r. program „Rodzina 500+” także wspiera rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi. Dla takich rodzin kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze dziecko wynosi 1200 zł i jest o 50% wyższe niż w pozostałych przypadkach. Ponad 220 tys. rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym pobiera świadczenie wychowawcze, a 129,8 tys. z nich pobiera świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko - podał resort rodziny.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Wladyslaw Parchan

25.4.2018 11:36:33

Re: Danina solidarnościowa i wsparcie dla niepełnosprawnych

Kiedy zostanie podniesiony dodatek pielegnacyjny dla niepelnosprawnych w stopniu znacznym ktory od kilku lat wynosi 153 miesiecznie?Zamozni rodzice otrzymuja 500+ na sprawne dziecko. To niesprawiedliwe.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.9.2018

  Renta socjalna już z podwyżką

  Z dniem 1 września weszła w życie ustawa podwyższająca rentę socjalną. Otrzymujący to świadczenie dostaną dodatkowo wyrównanie liczone od czerwca.

 • 18.9.2018

  Kto sfinansuje Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych?

  Rządowy projekt zakłada powstanie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – nowej instytucji, która będzie wspierała osoby niepełnosprawne. Proponowane rozwiązanie stanowi (...)

 • 16.5.2018

  Danina solidarnościowa i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

  Przygotowywane rozwiązanie przewiduje utworzenie specjalnego funduszu, składającego się m.in. z daniny pochodzącej od osób najlepiej zarabiających. Środki finansowe będą przekazywane (...)

 • 17.5.2018

  II etap programu „Za życiem”

  Przyjęty przez parlament drugi etap programu „Za życiem” obejmuje m.in.: wsparcie byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej, wydłużenie z 14 do 30 dni prawa (...)

 • 27.6.2017

  „Za Życiem” - wsparcie dla rodzin

  Rozwój sieci mieszkań chronionych, wsparcie dla rodzin w obowiązkach domowych czy ułatwienia w zakładaniu spółdzielni socjalnych – to niektóre ze zmian przyjętych przez (...)