Dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkół

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finasowaniu zadań oświatowych wprowadza zmiany w systemie zwrotu kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych. 

Co zakłada nowelizacja?

Nowelizacja ma na celu wprowadzenie zmian w systemie zwrotu kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych.

Porady prawne

Ustawa przewiduje modyfikację art. 39a ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, zgodnie z którą zwrot kosztów jednorazowego przewozu następowałby w wysokości określonej według wzoru:

koszt = (a–b) × c, w którym poszczególne symbole oznaczają:

a –    liczbę kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno­‑wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b –    liczbę kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c –    stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

Stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określać będzie rada gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie będzie mogła być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Zmiana ta ma przyczynić się do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy ponoszonymi, a refundowanymi kosztami dowozu i  wychodzi naprzeciw potrzebom i problemom zgłaszanym przez rodziców dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami.

W przepisach przejściowych wprowadzono regulację na podstawie której strony umów, o których mowa w art. 39a ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe (rodzice oraz gminy), dostosują postanowienia tych umów do nowych regulacji, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Ustawa wprowadza również zmiany w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych polegające na zwiększeniu w 2022 r. z 273 mln zł do 340 mln zł limitu wydatków z budżetu państwa na realizację bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Ponadto w ustawie wprowadzono regulacje o charakterze epizodycznym, w  których modyfikowane są terminy na przekazanie w 2022 r. dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Kiedy zmiany wchodzą w życie?

Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmiany w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz zmian charakterze epizodycznym, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika