Granty dla młodzieży w ramach programu „Generacja V4”

Jeszcze do 28 lutego można zgłaszać wnioski do pierwszej z trzech edycji programu minigrantów „Generacja V4” w 2023 r. na organizację krótkoterminowych wyjazdów młodzieży w wieku 12-30 lat. Inicjatywa promuje wartości demokratyczne, aktywność obywatelską i dialog transgraniczny wśród młodych ludzi.

Zasady uczestnictwa w projekcie 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zaangażowanie co najmniej dwóch krajów z Grupy Wyszehradzkiej – V4 (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja). Dodatkowo w przedsięwzięciu mogą uczestniczyć bezpośredni sąsiedzi dwóch krajów V4 (Austria, Niemcy i/lub Ukraina).

Każdy projekt musi obejmować mobilność młodych ludzi (12-30 lat), tj. wizyty transgraniczne, a także musi zapewnić przeprowadzenie co najmniej jednego wspólnego wydarzenia, w którym uczestniczą obie/wszystkie strony.

Inicjatywa jest skierowana m.in. do szkół, stowarzyszeń sportowych, młodzieżowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Porady prawne

Składanie wniosków

Proces składania wniosków rozpoczyna się od rejestracji w systemie on-line (przez potwierdzony adres e-mail) i przygotowania krótkiego projektu. Należy zarejestrować go w systemie on-line My Visegrad nie później niż na 2 tygodnie przed upływem każdego kolejnego terminu składania wniosków (czyli odpowiednio do 28 lutego, 30 czerwca, 31 października 2023 r.).

Wnioski będą sprawdzane przez Sekretariat Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Po zaakceptowaniu projektu wnioskodawcy będą proszeni o sfinalizowanie całego formularza wniosku i złożenie go on-line z wymaganymi załącznikami do godz. 12:00 w południe ostatniego dnia składania wniosków (15 marca, 15 lipca i 15 listopada 2023 r.).

Budżet projektu 

Maksymalny budżet projektu wynosi 10 000 euro, a maksymalny czas realizacji projektu to 6 miesięcy. Program jest jednak przeznaczony na wsparcie pojedynczych lub wielokrotnych krótkoterminowych wizyt/wymian (po kilka dni każda).

Więcej informacji wraz z wytycznymi dotyczącymi przygotowania projektu znajduje się na stronie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Cele projektu 

Aby ubiegać się o grant, należy wybrać jeden z następujących celów programu „Generacja V4” z sześciu obszarów tematycznych lub też stworzyć własny: 

Zrównoważony rozwój i odporność 

Podnoszenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju oraz utraty bioróżnorodności; zwiększanie odporności na zmiany klimatu, wymiana know-how, projekty ekologiczne itp.

Dziedzictwo i pamięć 

Wspólna historia i wspólna przyszłość m.in. nauczanie/uczenie się wspólnej historii, zbieranie relacji świadków i projekty historii mówionej, przedstawianie historii lokalnej w kontekście regionalnym, promowanie (wspólnych) rocznic lub interesujących zabytków (przystąpienie do UE, rocznice 1956/1968).

Zdrowie i aktywny styl życia

Sport i inne aktywności sprzyjające aktywnemu trybowi życia, promocja zdrowej diety oraz zajęcia na rzecz dobrego samopoczucia oraz zdrowia fizycznego i psychicznego.

Sztuka i kultura

Wspólne tworzenie nowych spektakli, wymiana kulturalna w dziedzinie teatru, filmu, muzyki, literatury, tradycyjnego rzemiosła itp.

Wartości demokratyczne i obywatelskie 

Wzmacnianie zainteresowania i udziału w procesach demokratycznych, zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra, ułatwianie dialogu na temat praw człowieka, debaty, parlamenty studenckie, zaangażowanie w życie społeczności i wolontariat.

Kompetencje praktyczne i przedsiębiorczość

Wspieranie praktycznych wymian między szkołami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz między szkołami a przedsiębiorstwami oraz umożliwianie krótkoterminowych staży i szkoleń przy jednoczesnym wspieraniu ducha przedsiębiorczości i doskonaleniu konkretnych umiejętności.

W każdym projekcie powinny być uwzględnione następujące zasady:

  • włączenie – wymiana perspektyw z osobami, które pochodzą z różnych grup i dzielenie się z nimi własnymi, różnorodnymi doświadczeniami i punktami widzenia (m.in. docieranie do grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, ekonomicznej lub geograficznej i/lub osób z niepełnosprawnościami, osób uczących się ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dialog międzypokoleniowy, dialog międzyreligijny).
  • nauczanie i uczenie się – wspieranie  osób uczących się w nabywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w celu ich rozwoju osobistego (edukacja pozaformalna, nieformalna i formalna, projekty przyczyniające się do poprawy umiejętności informatycznych i kompetencji cyfrowych, nauka języków obcych i poprawa umiejętności komunikacyjnych). 
  • współpraca transgraniczna i dobre sąsiedztwo – zachęcanie  do tworzenia sieci kontaktów wśród młodzieży z całego regionu wyszehradzkiego w celu współpracy regionalnej i transgranicznej (regionalna wartość dodana).

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika