Większa ochrona odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku

Co przewidujue ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw? 

Celem ustawy jest dalsze wsparcie procesu minimalizowania podwyżek cen dla najbardziej wrażliwych odbiorców oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez utrzymanie rozwiązań osłonowych obowiązujących od 2022 r., w tym przede wszystkim maksymalnej ceny energii elektrycznej i maksymalnej ceny paliw gazowych dla wskazanych grup odbiorców, także w sezonie zimowym 2023/24.

Porady prawne

Nowelizacja ma zapewnić stabilność cen energii elektrycznej i paliw gazowych dla wybranych grup odbiorców, sprzyjając utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstw, zapewnieniu stabilności energetycznej kraju, ochronie gospodarki i wzrostowi PKB. Nowela ma charakter przejściowej interwencji publicznej stabilizującej sytuację na rynku gazu i energii i realizuje cele rozporządzenia Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii.

Wprowadzone zmiany dotyczą w szczególności przepisów ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, jak również ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Zmiany w ww przepisach ustaw odnoszą się w szczególności do zakresu utrzymanego wsparcia, określają dodatkowe źródło środków finansowych na wspomniane wsparcie i zasady pozyskiwania tych środków.

Do najważniejszych rozwiązań wprowadzanych nowelizacją należy:

 1. rozszerzenie wsparcia użytkowników energii poprzez :

 • zwiększenie podstawowego limitu zużycia energii objętego zamrożeniem cen na poziomie z 2022 r., w tym dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi oraz rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny;
 • obniżenie ceny maksymalnej energii elektrycznej w kolejnych kwartałach 2023 r., co ma na celu dodatkowe wsparcie firm z sektora MŚP, samorządów, jednostek użyteczności publicznej i innych podmiotów wrażliwych;

 2. wprowadzenie w 2023 r. dla dużych podmiotów z sektora wydobycia węgla i produkcji koksu mechanizmu polegającego na:

 • wdrożeniu mechanizmu klasyfikacji dużych przedsiębiorców uzyskujących nadmierne dochody zgodnie z propozycją klasyfikacji UE opisaną w rozporządzeniu 2022/1854;
 • wprowadzeniu obowiązku odprowadzenia na rzecz Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny nadmiarowych dochodów, osiągniętych w 2022 r. w wyniku prowadzenia działalności w sektorze wydobycia węgla i wytwarzania koksu, w postaci składki solidarnościowej;
 • wyznaczeniu Zarządcy Rozliczeń S.A. jako podmiotu odpowiedzialnego za pobór należnej składki solidarnościowej;
 • wyznaczeniu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jako podmiotu odpowiedzialnego za sprawowanie kontroli nad realizacją ww. obowiązku przez wskazanych przedsiębiorców.

Nowelizacja zwiększa podstawowy limit zużycia energii objęty zamrożeniem cen na poziomie z 2022 r. do:

 • 3 MWh dla ogółu gospodarstw domowych,
 • 3,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi,
 • 4 MWh dla gospodarstw domowych rolników oraz rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Nowelizacja - wprowadzając zmiany do z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku:

 • obniża maksymalną cenę energii elektrycznej w IV kwartale 2023 r. z 785 zł/MWh do 693 zł/MWh, co ma wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy, jednostki użyteczności publicznej i inne podmioty wrażliwe (zmiana odciąży te jednostki i jest odpowiedzią na spadek cen energii na rynkach hurtowych),
 • definiuje i określa zasady obliczania składki solidarnościowej na Fundusz Wypłaty od nadmiarowych dochodów (przekraczających 120% średnich dochodów osiągniętych we wcześniejszych 4 latach) zobowiązanego przedsiębiorstwa,
 • wskazuje Prezesa URE jako organ odpowiedzialny za kontrolę realizacji obowiązku obliczania i uiszczania składki solidarnościowej i wyposażając go w stosowne uprawnienia.

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 6 pkt 4 i 5, które wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika