Pozostałe

Matury w toku

Dzięki zmianie przepisów oświatowych oraz zawieszeniu strajku nauczycieli, egzaminy maturalne, mimo przeciwności, trwają.

Nauczyciele 25 kwietnia 2019 r. zawiesili strajk

Jak czytamy w oświadczeniu Sławomira Broniarza, prezesa ZNP: "Z całą stanowczością chcę podkreślić: niczego dziś nie podpisujemy. Nie składamy broni. Nie przystąpimy też do fasadowych negocjacji organizowanych przez rząd. Zamykamy dziś pierwszy etap. Przez 17 dni posunęliśmy negocjacje do przodu. Na ten moment mamy:

 • 10 proc. podwyżki od września,
 • skrócenie awansu zawodowego z 15 do 10 lat,
 • uwolnienie dodatku stażowego (administracja i obsługa) – skutkuje wzrostem pensji,
 • wprowadziliśmy do debaty publicznej sprawę zarobków nauczycieli i innych pracowników szkół i przedszkoli.

To jednak nadal nie rozwiązuje najpoważniejszych problemów, przekładających się na dobro uczniów: czasu dla nich, podstawy programowej, utrzymania w zawodzie najlepszych.

Dzisiaj rozpoczynamy prace w ramach drugiego etapu naszej strategii:

 • zorganizujemy w czerwcu prawdziwy okrągły stół edukacji
 • rozpoczynamy budowę szerokiej koalicji na rzecz stworzenia tzw. pakietu wrześniowego – mamy kalendarz spotkań ze środowiskami, które identyfikują się z mocnym systemem edukacji w naszym kraju
 • Zaczynamy promocję programu „Szkoła na szóstkę”, która będzie elementem szerszego pakietu wrześniowego wypracowanego z naszymi partnerami

Program „Szkoła na szóstkę” to:

 • wzrost nakładów na edukację do 5 proc. PKB,
 • odchudzenie podstaw programowych (w tym lekki tornister),
 • kształcenie umiejętności zamiast nauki pamięciowej,
 • zmniejszenie biurokracji w szkołach,
 • zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli,
 • wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty".

Obecnie odbywają się spotkania środowisk oświatowych z rządem w ramach "okrągłego stołu edukacji".

Prezydent podziękował ZNP za zawieszenie strajku

– "Dziękuję Związkowi Nauczycielstwa Polskiego za decyzję o zawieszeniu strajku, którą dzisiaj podjął. To jest bardzo ważna decyzja" – mówił Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Łosic. Przypomniał, że prosił, aby z tegorocznych maturzystów i ich rodziców zdjąć niepokój, aby uczniowie zostali sklasyfikowani i aby można było normalnie przeprowadzić maturę. 

Uczniowie mają wystawione oceny końcowe i dostaną świadectwa szkolne – dzięki nowelizacji

Nowelizacja przepisów, w związku ze strajkami nauczycieli, zakłada, że w szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, będzie mógł o tym zdecydować dyrektor szkoły, a w szczególnych wypadkach – nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący. Ma to umożliwić klasyfikację uczniów i przeprowadzenie matur. W nowelizacji zapisano także, że jeżeli dyrektor lub nauczyciel nie zdąży przeprowadzić klasyfikacji, to w tym roku szkolnym uczniowie ostatnich klas techników i liceów ogólnokształcących dostaną świadectwa po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli po 26 kwietnia 2019 r.

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), których celem jest wypełnienie luki istniejącej w regulacjach dotyczących systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

Dotychczasowe przepisy w szczegółowy sposób określają zadania i kompetencje, jakie w tym zakresie wykonują nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, nauczyciele, którym powierzono funkcję wychowawców oddziałów szkolnych, osoby prowadzące praktyczną naukę zawodu i rady pedagogiczne. Nie przewidziano jednak żadnych rozwiązań, na wypadek, gdyby którykolwiek z tych podmiotów, z różnych przyczyn, nie wykonał należących do niego obowiązków. Taka sytuacja może powodować zahamowanie procesu przechodzenia ucznia przez kolejne etapy edukacji, godząc tym samym w gwarantowane konstytucyjnie prawo do nauki.

W ustawie wprowadzono uzupełnienie dotychczasowych regulacji przez wskazanie, że w przypadku, gdy nauczyciel, wychowawca oddziału, osoba prowadząca praktyczną naukę zawodu lub rada pedagogiczna nie wykonują zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów lub przeprowadzania egzaminów, przypisanych im w przepisach rozdziałów 3a i 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, zadania te będzie obowiązany zastępczo wykonać dyrektor szkoły. Wprowadzono także możliwość upoważnienia nauczyciela do realizowania tych zadań. Natomiast w przypadku gdyby dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie wykonał tych zadań i kompetencji, wykona je nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

Zmiana w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe polega na dodaniu nowego przepisu art. 73a, zgodnie z którym, mając na uwadze powyższą zasadę, dyrektor szkoły będzie organem odpowiedzialnym za dokonanie klasyfikacji i promocji uczniów, w sytuacji, gdy rada pedagogiczna nie podjęła uchwały w tej sprawie zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Natomiast w przypadku, gdyby również dyrektor szkoły nie dokonał klasyfikacji i promocji uczniów, rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmie nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

Jeśli dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę, zgodnie z powyższą zasadą, będzie dokonywał klasyfikacji i promocji uczniów, dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły będzie podpisywał odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

Jeżeli więc rada pedagogiczna nie podejmie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, o wynikach klasyfikacji i promocji rozstrzygnie dyrektor szkoły. W sytuacji, gdy dyrektor również nie rozstrzygnie w tym przedmiocie, zrobi to nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

W roku szkolnym 2018/2019 rozstrzygnięcie dyrektora szkoły lub nauczyciela wyznaczonego przez organ prowadzący szkołę o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów klas programowo najwyższych liceów ogólnokształcących i techników może nastąpić także po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, tj. po dniu 26 kwietnia.

Jeżeli rozstrzygnięcie o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów nastąpi po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, wówczas datą wydania świadectwa będzie data rozstrzygnięcia przez dyrektora szkoły lub nauczyciela wyznaczonego przez organ prowadzący szkołę o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów.

Inne rozwiązania proponowane w ustawie:

 • W przypadku gdy nauczyciel, wychowawca oddziału, osoba prowadząca praktyczną naukę zawodu lub rada pedagogiczne nie wykonuje zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów, obwiązek wykonania tych zadań ma dyrektor szkoły. Dyrektor może wtedy upoważnić do realizacji tych zadań i kompetencji nauczyciela.
 • W przypadku gdy nauczyciel lub rada pedagogiczna nie wykonuje zadań i kompetencji w zakresie przyprowadzania egzaminów, obwiązek wykonania tych zadań i kompetencji ma dyrektor szkoły. Dyrektor może wtedy upoważnić do realizacji tych zadań i kompetencji nauczyciela.

Gdy dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie wykonuje ww. zadań i kompetencji, wówczas organ prowadzący szkołę wyznacza w tym celu innego nauczyciela.

Takie rozwiązania zostały wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe, w trybie pilnym procedowaną w parlamencie. Ustawa określa zasady klasyfikacji uczniów przed zakończeniem roku szkolnego w przypadku, gdy nie dokona tego rada pedagogiczna.

Nowelizacja gwarantuje uczniom ukończenie szkoły na wypadek, gdyby zakłócona została realizacja zadań i kompetencji ustawowych organów szkoły.

Nowe przepisy uzupełniają przede wszystkim dotychczasowe rozwiązania prawne określające zadania i kompetencje nauczycieli przedmiotów, wychowawców i rad pedagogicznych w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. W obecnym stanie prawnym nie ma żadnych rozwiązań na wypadek, gdyby którykolwiek z tych podmiotów, z różnych przyczyn nie wykonał ciążących na nim obowiązków. Taka sytuacja może powodować zahamowanie procesu przechodzenia ucznia przez kolejne etapy edukacyjne, godząc tym samym w gwarantowane konstytucyjnie prawo do nauki.

Wprowadzono w życie nowe przepisy również z uwagi na troskę o dobro uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 kończą liceum ogólnokształcące i technikum oraz zamierzali przystąpić do majowego egzaminu maturalnego.

Nowelizacja weszła w życie w następnym dniu po ogłoszeniu jej w Dzienniku Ustaw.

Klasyfikacja absolwentów we wszystkich szkołach

We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce zakończono klasyfikację absolwentów. Tym samym 270 tys. tegorocznych absolwentów szkół już 6 maja br. przystąpiło do egzaminu maturalnego.

W większości liceów ogólnokształcących i techników w Polsce końcowej klasyfikacji dokonali nauczyciele na podstawie uchwały rady pedagogicznej. Jedynie w 200 szkołach dokonanego tego na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe, zgodnie z którymi zagwarantowano uczniom ukończenie szkoły na wypadek, gdyby zakłócona została realizacja zadań i kompetencji ustawowych organów szkoły.

Tam zamiast rady pedagogicznej obowiązek w zakresie oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów przejął dyrektor szkoły.

W żadnej ze szkół nie było konieczności zastosowania przepisów dotyczących sytuacji, w której klasyfikacji końcowej tegorocznych absolwentów dokona nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

Egzamin maturalny wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów. Stanowi również poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎. Egzamin maturalny zastępuje również egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują jego wyniki jako kryteria w procesie rekrutacji.

Sesja główna tegorocznego egzaminu maturalnego potrwa od 6 do 25 maja 2019 r. 

Trwa egzamin maturalny

Blisko 270 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników w poniedziałek, 6 maja br. przystąpiło do egzaminu maturalnego.

W tym roku sesja główna egzaminu maturalnego będzie przeprowadzana do 25 maja, w tym: część pisemna od 6 do 23 maja, a część ustna od 6 do 25 maja (część ustna egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych w nowej formule będzie przeprowadzana od 9 do 22 maja, z wyjątkiem 12 i 19 maja).

Około 269 400 zdających, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym 2018/2019, przystępuje do egzaminu maturalnego z obowiązkowych przedmiotów:

 • W części pisemnej z języka polskiego (poziom podstawowy), matematyki (poziom podstawowy), język obcy nowożytny (poziom podstawowy), język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym;
 • W części ustnej z języka polskiego (bez określania poziomu), języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu) oraz języka mniejszości narodowej – bez określania poziomu (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Z informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to: język angielski – 154 881 osób (57,5% zdających), geografia – 71 551 osób (26,6% zdających), matematyka – 61 404 osoby (22,8% zdających) i język polski – 56 448 osób (21,0% zdających)

Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2019 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała:

 • 409 różnego rodzaju arkuszy oraz 83 różnego rodzaju płyty (do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki, historii muzyki i wiedzy o tańcu);
 • 1 800 zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych, regionalnych i etnicznych, w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prace maturzystów są sprawdzane przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 4 lipca br. Tego samego dnia ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych zgodnie z następującym harmonogramem:

 •  w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9:00 – tego samego dnia około godz. 14:00;
 • w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14:00 – tego samego dnia około godz. 19:00.

Egzamin maturalny wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których przystępowali oni do egzaminów. Stanowi również poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego  w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu). Egzamin maturalny zastępuje również egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują jego wyniki jako kryteria w procesie rekrutacji.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym w obu formułach oraz materiały egzaminacyjne są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Informacja CKE w sprawie przebiegu egzaminu maturalnego

Centralna Komisja Egzaminacyjna została poinformowana przez Centralne Biuro Śledcze Policji o działaniach podejmowanych przez osobę lub osoby, których celem jest sparaliżowanie przebiegu egzaminu maturalnego w sesji majowej w 2019 r. Działania te mają polegać na przesłaniu pocztą elektroniczną do szkół, w których będzie przeprowadzany egzamin maturalny, wiadomości informującej o podłożeniu na terenach tych placówek ładunków wybuchowych.

W ścisłej współpracy z Komendą Główną Policji, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi ustalony został sposób i harmonogram działań. Informacja o działaniach opisanych w pierwszym akapicie została przekazana do wszystkich miejskich, powiatowych oraz wojewódzkich komend policji. O działaniach tych zostali również poinformowani wszyscy kuratorzy oświaty oraz dyrektorzy szkół, w których przeprowadzany jest egzamin maturalny. Dyrektorzy szkół otrzymali informację o sposobie postępowania w przypadku otrzymania mailowej informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego.

Z informacji uzyskanych od dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych wynika, że:

 • 122 szkoły zgłosiły do OKE informację o otrzymaniu drogą mailową informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego. Szkoły przekazały informację do odpowiednich służb, które dokonały sprawdzenia budynków. Wszystkie alarmy były fałszywe.
 • w 61 szkołach – po sprawdzeniu – egzamin rozpoczął się o godz. 9:00 (zgodnie z harmonogramem)
 • w 57 szkołach – po sprawdzeniu – egzamin rozpoczął się z opóźnieniem; wszyscy zdający rozwiązywali zadania przez 170 minut
 • w trzech szkołach sprawdzenie zostało przeprowadzone w trakcie egzaminu; na czas trwania sprawdzenia egzamin został zawieszony, zdający powrócili do rozwiązywania zadań po zakończeniu prowadzenia czynności sprawdzających przez służby
 • w jednej szkole ewakuowano zdających – egzamin został przerwany, zdający przystąpią do egzaminu w czerwcu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna pozostaje w stałym kontakcie z KG Policji oraz CBŚP.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.2.2018

  Opłaty za egzamin maturalny dla absolwentów z ubiegłych lat

  Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informacje dotyczące opłat za przystąpienie do egzaminu maturalnego. Opłata zarówno za przedmiot obowiązkowy, jak też dodatkowy, zarówno (...)

 • 14.2.2007

  Kto skorzysta z amnestii maturalnej, a kto już nie?

  Zgodnie z obowiązującą od zeszłego roku nowelizacją rozporządzenia dotyczącego m.in. tzw. amnestii maturalnej, aby otrzymać świadectwo maturalne przy zdawaniu egzaminu na poziomie rozszerzonym, (...)

 • 2.10.2011

  Dowody w postępowaniu podatkowym

  Jednym z najistotniejszych etapów każdego postępowania jest postępowanie dowodowe. Podatnik może w zasadzie przedstawić jako dowód wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie (...)

 • 29.8.2017

  Kto zapłaci świadkowi wykroczenia?

  Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza jasne zasady pokrywania kosztów postępowań prowadzonych przez straż gminną lub miejską. Zmiany zagwarantują, że świadkowie w takich (...)

 • 13.1.2018

  Pokrywanie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia

  Znowelizowano Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja rozwiązuje problem związany z pokrywaniem należności świadków, biegłych i tłumaczy (...)