e-prawnik.pl Porady prawne

Dobra osobiste

Pozostałe

Podsekretarz Stanu Jacek Czaja z wizytą w Strasburgu

2.4.2009

Minister Jacek Czaja, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniach 18 - 20 marca 2009 r. złożył wizytę w Radzie Europy. Jej głównym celem było ustalenie warunków i możliwości delegowania sędziów polskich do wykonywania funkcji w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Delegowanie takie przyczyniłoby się z jednej strony do podniesienia jakości pracy Kancelarii z uwagi na wiedzę i doświadczenie zawodowe sędziów w stosowaniu prawa krajowego, a także służyłoby zapewnieniu efektywności europejskiego systemu ochrony praw człowieka przez narodowe systemy sądownicze.
Przedmiotem rozmów z Jeanem Paulem Costą - Prezesem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Erikiem Friberghiem i Lawrencem Early'm - Kanclerzami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Phillipem Boillat - Dyrektorem Generalnym ds. Praw Człowieka i Spraw Prawnych Rady Europy oraz Lechem Garlickim - polskim sędzią w ETPCz były również kwestie związane z wykonywaniem wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych w sprawach polskich, w których stwierdzono naruszenie przez Polskę art. 3, 5 ust. 3 oraz 6 ust. 1 Konwencji z uwagi na warunki wykonywania kary pozbawienia wolności, przewlekłość stosowania tymczasowego aresztowania, przewlekłość postępowań sądowych. Minister Jacek Czaja przedstawił działania podejmowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w celu wyeliminowania w przyszłości naruszeń podobnych do stwierdzonych przez Trybunał. Z dużym zainteresowaniem i akceptacją spotkał się w szczególności projekt zmiany ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, którego głównym założeniem jest wprowadzenie możliwości złożenia skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego, jeżeli na skutek działania bądź bezczynności organu prowadzącego to postępowanie doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Bardzo wysoko oceniono obecną współpracę strony rządowej z Kancelarią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, uznając ją za modelową i wzorcową, stawianą innym państwom członkowskim jako przykład dobrych praktyk.
W trakcie wizyty w Strasburgu Minister Jacek Czaja spotkał się także z Maud de Boer-Buquicchio - Zastępcą Sekretarza Generalnego Rady Europy. Rozmowy były poświęcone działaniom i inicjatywom mającym na celu wzmocnienie ochrony praw dziecka podejmowanych w ramach strategii „Budowanie Europy dla dzieci i z dziećmi" na lata 2009 - 2011, podkreślono konieczność współdziałania w tym zakresie wszystkich państw członkowskich Rady Europy. Pani Maud de Boer-Buquicchio za jeden z priorytetów Rady Europy uznała podpisanie i ratyfikowanie przez wszystkie państwa członkowskie zarówno Konwencji o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, jak i Konwencji o cyberprzestępczości, regulującej kwestie związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem przestępstw internetowych (w tym pornografii dziecięcej).
Wizytę zakończyło spotkanie z polskimi prawnikami zatrudnionymi w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.

Wydział Informacji
Ministerstwo Sprawiedliwości  

Źródło: www.ms.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ