Pozostałe

Pomoc dla poszkodowanych przez huragan

Pomoc dla poszkodowanych przez orkan „Ksawery”

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych.

Zasiłek 

Kwota zasiłku do 6 tysięcy zł. Podstawą do wypłaty jest przeprowadzony wywiad środowiskowy (tylko cześć VII kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego).

Wypłaty świadczenia dokonuje właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej.

Pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego 

Kwota zasiłku wynosi do 20 tysięcy złotych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota zasiłku może być wyższa niż 20 tysięcy złotych,  ale nie wyższa niż 100 tysięcy złotych). 

Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych.

Pomoc na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego

Kwota zasiłku nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych.

Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych oraz zasiłku w wysokości 20 tysięcy złotych lub wyższej.

Niezbędna jest decyzja o nakazie rozbiórki oraz oszacowanie szkody przez osobę posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Inne możliwe formy pomocy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Obejmują:

  1. udzielenie niezbędnego schronienia, posiłku, ubrania;
  2. praca socjalna;
  3. poradnictwo specjalistyczne;
  4. wsparcia w formie interwencji kryzysowej;
  5. pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia.

Pomoc Ochotniczych Hufców Pracy  

Ochotnicze Hufce Pracy włączają się do akcji pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wichury, która przeszła w ostatni czwartek nad Polską. Jest mozliwość nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu ciężkiego i maszyn budowlanych z Ośrodków Szkolenia Zawodowego OHP. Poszkodowani i ich rodziny mogą także skorzystać nieodpłatnie z miejsc zakwaterowania i wyżywienia w Ośrodkach Szkolenia i Wychowania w całej Polsce. 

Ochotnicze Hufce Pracy przygotowały miejsca dla poszkodowanych przez wichurę w następujących Ośrodkach Szkolenia i Wychowania:
 
Województwo wielkopolskie
 
OSiW w Próchnowie - 16 miejsc noclegowych
Próchnowo 28 
64-830 Margonin 
tel. 67 283-58-55
(powiat chodzieski)
 
OSiW w Chraplewie - 17 miejsc noclegowych
Chraplewo 4 
64-316 Kuślin
tel. 61 447-34-55
(powiat nowotomyski)
 
OSiW w Szamocinie - 11 miejsc noclegowych
ul. Szkolna 11 
64-820 Szamocin 
tel. 67 284-90-93
(powiat chodzieski)
 
OSiW w Niechanowie - 6 miejsc noclegowych
ul. Parkowa 6 
62-220 Niechanowo 
tel. 61 427-21-66
(powiat gnieźnieński)
 
CKiW w Pleszewie - 30 miejsc noclegowych
Al. Wojska Polskiego 21
63-300 Pleszew
tel. 62 742-06-02
(powiat pleszewski) 
Województwo lubuskie 
OSiW w Zielonej Górze
ul. Zamenhofa 1 
65-186 Zielona Góra
tel. 68 452-61-52
 
OSiW w Wiechlicach
ul. Jesionowa 3 
67-300 Wiechlice 
tel. 68 376-22-55
 
W Środowiskowym Hufcu Pracy w Nowej Soli oraz Ośrodkach Szkolenia i Wychowania w Międzyrzeczu i Strzelcach Krajeńskich będą oferowane posiłki.
 
Województwo kujawsko-pomorskie
 
OSiW w Grudziądzu – 20 miejsc noclegowych
tel. 56 462-17-24, 56 462-51-18
 
Ponadto jest możliwość udzielenia pomocy w porządkowaniu terenów po wichurach.
 
Województwo łódzkie
 
Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie k. Łodzi – 20 miejsc noclegowych
tel. 42 710-90-90, dyrektor Ośrodka p. Aleksander Jóźwiak 

Wsparcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

ZUS oferuje pomoc dla poszkodowanych przez wichury w zakresie opłacania należnych składek oraz  składania wniosków o świadczenia długoterminowe. Więcej informacji na stronie: https://goo.gl/NCYLWf

Wsparcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

W związku z szkodami wyrządzonymi przez wiejący na terenie Polski orkan „Ksawery” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął prace mające na celu przygotowanie wsparcia dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych przez wichurę. 

Zasady funkcjonowania programu zostaną opracowane w oparciu o założenia programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.” który został uruchomiony w związku z sierpniową klęską spowodowaną przez ulewy. Adresatami programu zgodnie z misją funduszu będą osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia zamieszkujące na terenie gmin poszkodowanych w wyniku żywiołu. 

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania - poinformowało MRPiPS.  

Pomoc ZUS dla poszkodowanych Orkanem Ksawery

Wiele gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zostało poszkodowanych w skutek przejścia Orkanu Ksawery nad częścią Polski. Przypominamy najważniejsze informacje dla osób poszkodowanych na temat możliwej pomocy ZUS w zakresie  opłacania należnych składek oraz  składania wniosków o świadczenia długoterminowe.

Ulgi w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek

Jesteś przedsiębiorcą, który poniósł znaczne straty w wyniku ostatnich nawałnic lub Orkanu Ksawery i dlatego masz problem z opłaceniem składek? ZUS może Ci pomóc, tzn. odroczyć termin płatności składek bieżących, rozłożyć zobowiązanie na raty, a nawet w wyjątkowych sytuacjach, umorzyć należności.

Jeśli poniesione straty spowodowały, że masz problem z opłaceniem składek bieżących w ustawowym terminie, możesz złożyć wniosek o odroczenie terminu ich płatności. Gdy ZUS zgodzi się na zmianę terminu zapłaty składek i podpiszesz umowę o odroczenie terminu płatności składek, będziesz mógł je uregulować w późniejszym terminie. Nie zapłacisz wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

ZUS może odroczyć tylko składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Jeśli masz zadłużenie z tytułu składek i nie możesz go spłacić jednorazowo, możesz złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Jeżeli ZUS zgodzi się udzielić Ci układu ratalnego i podpiszesz umowę o rozłożenie na raty należności z tytuł składek, będziesz mógł uregulować zadłużenie w dłuższym okresie i na uzgodnionych warunkach. Nie zapłacisz wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Jeżeli było wobec Ciebie prowadzone postępowanie egzekucyjne, to po podpisaniu umowy ratalnej zostanie ono zawieszone.

Jeżeli poniosłeś straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, które powodują, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić Ciebie możliwości dalszego prowadzenia działalności, możesz złożyć wniosek o ich umorzenie. Jeżeli ZUS podejmie decyzję o umorzeniu należności z tytułu składek, nie będziesz musiał ich zapłacić.

Musisz wykazać, że w Twoim przypadku zachodzą wskazane powyżej okoliczności uzasadniające umorzenie należności z tytułu składek.

Umorzeniu w tym przypadku podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za Ciebie jako osobę opłacającą składki na własne ubezpieczenia.

Okres, za jaki składki zostaną umorzone, nie zostanie Ci zaliczony do okresu ubezpieczenia przy ustalaniu prawa do renty lub emerytury.

O umorzenie zadłużenia możesz się ubiegać również w sytuacji, gdy ZUS stwierdzi całkowitą nieściągalność należności z tytułu składek.

Samo złożenie wniosku o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie należności z tytułu składek nie gwarantuje udzielenia tych ulg ani umorzenia. Nie stanowi też ustawowej przesłanki do zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

W placówkach ZUS działają doradcy do spraw ulg i umorzeń. Udzielą Ci informacji o pomocy, o jaką możesz się ubiegać, a jeśli będziesz składał wniosek o ulgę lub umorzenie należności z tytułu składek, pomogą Ci skompletować i wypełnić dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia. Z doradcą możesz porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie. 

Świadczenia emerytalno-rentowe

Ubiegasz się lub planujesz złożyć wniosek o świadczenie emerytalno-rentowe, ale na skutek nawałnic  zniszczeniu uległy Twoje dokumenty potwierdzające okresy pracy lub osiągane wynagrodzenie? ZUS może Ci pomóc.

Jeśli do wniosku nie możesz dołączyć dokumentów, których wymaga ZUS, np. potwierdzających okresy pracy, bo uległy one zniszczeniu, zgłoś ten fakt pracownikowi ZUS, który przyjmuje Twój wniosek. Jeśli wniosek zgłosisz w inny dopuszczalny sposób (np. listownie), zaznacz we wniosku, że brakująca dokumentacja nie wynika z Twojego zaniechania, lecz jest następstwem szkód wyrządzonych przez nawałnicę.

Niezbędne formularze znajdziesz we wszystkich placówkach ZUS lub na jego stronie internetowej.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY