Przedłużenie Tarczy Antyinflacyjnej oraz zmiany w CIT z podpisem Prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o CIT, która przedłuża działanie Tarczy Antyinflacyjnej do końca 2022 r. Tarcza obniża stawki podatków m.in. na energię i paliwa. Ta sama ustawa zawiesza również na dwa lata przepisy o podatku minimalnym i utrzymuje stawki VAT na poziomie 8 i 23 proc., wiążąc je z wydatkami na obronność.

24 października br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o CIT, która przedłuża działanie Tarczy Antyinflacyjnej. Podpisana przez prezydenta ustawa wydłuża działanie Tarczy antyinflacyjnej z 31 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Oznacza to m.in. utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT na: podstawowe produkty żywnościowe, energię elektryczną i cieplną, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe oraz nawozy i środki wykorzystywane w produkcji rolnej.

Do końca roku obowiązywała będzie również obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżka stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw. Niższa akcyza obowiązuje również na lekki olej opałowy.

Porady prawne

Co przewiduje ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw? 

Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu ustawy akt ten ma na celu: „udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych (oraz na zasadzie analogicznego odwzorowania, także niektórych przepisów w podatku dochodowym od osób fizycznych i zryczałtowanym podatku dochodowym) w sposób, który uczyni je bardziej przejrzystymi i jednocześnie zapewni ich większą efektywność z punktu widzenia ich stosowania i celu, jakiemu mają służyć”. Ustawa zmierza także do dokonania merytorycznych modyfikacji przepisów wprowadzonych do polskiego systemu prawnego w drodze ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105), dalej jako: ustawa „Polski Ład”.

Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej, ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, a także w ustawie z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.  

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych dotyczą m.in.: ryczałtu od dochodów spółek, podmiotów obowiązanych do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, zasad rozliczania tzw. kosztów finansowania dłużnego, zasad obliczania podstawy opodatkowania, jeżeli podatnik uzyskuje dochody opodatkowane różnymi stawkami, podatku od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej, podatku od przerzuconych dochodów; podatku od przychodów z budynków, opodatkowania spółek holdingowych, zwolnienia od podatku przychodów z dywidend, obowiązków płatników zryczałtowanego podatku dochodowego, obowiązku składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji przez podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa ze względu na siedzibę, zwolnienia o charakterze czasowym dotyczącego obowiązków nałożonych na podatników zobowiązanych do zapłaty minimalnego podatku dochodowego.

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczą obowiązków dłużnika w sytuacji zbiegu egzekucji do wierzytelności z tytułu zajęcia nadpłaty lub zwrotu podatku. Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn oraz w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczą obowiązków notariuszy jako płatników tych podatków. Zmiany w Ordynacji podatkowej dotyczą obowiązków informacyjnych podmiotów obowiązanych do sporządzenia informacji o cenach transferowych oraz notariuszy, w zakresie dotyczącym przede wszystkim funkcjonowania Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług polegają na:

 • przedłużeniu obowiązywania do dnia 31 grudnia 2022 r. obniżonych stawek podatkowych na określone towary (w tym spożywcze), energię elektryczną i cieplną oraz paliwa w wysokościach odpowiednio 0%, 5% oraz 8%; 
 • przedłużeniu obowiązywania podwyższonych stawek podatkowych w wysokościach odpowiednio 23%, 8%, 7% oraz 4% zarówno w odniesieniu do roku 2023, jak również w odniesieniu do okresu od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma wydatków wymienionych w  ustawie o obronie Ojczyzny, określonych na ten rok w ustawie budżetowej oraz planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, jest wyższa niż 3% wartości produktu krajowego brutto.

Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczą ustalania z urzędu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczonego prowadzącego działalność gospodarczą, który nie przekazał informacji o miesięcznym dochodzie lub przychodzie z działalności gospodarczej.

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym polegają na przedłużeniu obowiązywania do dnia 31 grudnia 2022 r. zarówno zwolnienia od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, jak również obniżenia stawek akcyzy na określone wyroby energetyczne.

Zmiany w ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej dotyczą przedłużenia obowiązywania (do dnia 31 grudnia 2022 r.) zwolnienia od opodatkowania sprzedaży detalicznej określonych wyrobów energetycznych.

Ustawa zawiera również szereg zmian o charakterze dostosowującym i techniczno-legislacyjnym.

CIT w  ulepszonej wersji

Zmieniają się też przepisy ustawy o CIT. Z korzyścią dla podatników. Najważniejsze zmiany w tym zakresie to:

 • modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023),
 • uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”,
 • zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych,
 • zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH),
 • uelastycznienie konstrukcji oświadczenia wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund,
 • zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,
 • złagodzenie przepisów dotyczących rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych,
 • likwidacja obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z „ulgi na złe długi”,
 • poprawa regulacji dotyczących przepisów o opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT),
 • zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

VAT 8 i 23 proc.

Z nowelizacji wynika również, że stawki podatku od towarów i usług zostaną utrzymane na poziomach 8 proc. i 23 proc. dopóki wydatki na obronność przekraczają 3 proc. PKB.

Kiedy zmiany wchodzą w życie?

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem:

 • art. 1 pkt 5 lit. b i c i pkt 6–8 oraz art. 5 pkt 6 lit. b i c i pkt 7–9, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.;
 • art. 14 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2022 r.;
 • art. 1 pkt 2–4, pkt 5 lit. a i d, pkt 9, pkt 10 lit. b, pkt 11, 12, pkt 23 lit. e i lit. f tiret pierwsze, pkt 28 i 32–35, art. 5 pkt 1–5, pkt 6 lit. a, pkt 15, pkt 16 lit. c i lit. d tiret pierwsze, pkt 18 i pkt 19 lit. a tiret pierwsze i lit. b–d, art. 7 pkt 3, art. 10, art. 20 ust. 3–5 i 9–12, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 oraz art. 25, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
 • art. 9 pkt 1 i 3 i art. 26 ust. 3, które wchodzą w życie z dniem 30 października 2022 r.;
 • art. 9 pkt 2, art. 11, art. 12 i art. 16–19, które wchodzą w życie z dniem 31 października 2022 r.;
 • art. 6 pkt 3 w zakresie art. 84a § 1 i 2, art. 13 i art. 24 ust. 1–4, które wchodzą w życie z dniem 15 grudnia 2022 r.;
 • art. 4, art. 6 pkt 2 i pkt 3 w zakresie art. 84a § 3, 5 i 6, art. 8 i art. 26 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2023 r.;
 • art. 6 pkt 3 w zakresie art. 84a § 4 i art. 24 ust. 5, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.;
 • art. 14 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 5 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika