Postępowanie administracyjne

Zmiana nazwiska

Obywatelstwo

Dla cudzoziemca

Gmina

Pozostałe

Samorząd terytorialny

Pozostałe

Dobra osobiste

Razem w kierunku „Rzeczypospolitej Samorządowej”

Strona 2 z 2

Jednocześnie projekt ustawy poszerza katalog osób uprawnionych do administracyjnej zmiany imienia i nazwiska o cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy. Jednocześnie projekt zawęża okoliczności, w których uchodźca jest uprawniony do zmiany imienia lub nazwiska, do przypadków związanych z koniecznością ochrony jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego. Ustawa definiuje pojęcia: „zmiana imienia" i „zmiana nazwiska", określając, jakiego rodzaju nazwiska podlegają zmianie poprzez wskazanie, że zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.

  • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych

Kierując się potrzebą kompleksowej regulacji oraz mając na względzie okoliczność, że adresaci projektowanych rozwiązań prawnych powinni mieć możliwość prawidłowego przygotowania się do nowych rozwiązań prawnych - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zdecydowało się przesunąć datę wejścia w życie rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Proponuje się, aby przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Mając na względzie pilność sprawy zadecydowano, że rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie z dniem ogłoszenia. Termin ten biorąc pod uwagę ratio legis dokonywanej nowelizacji nie jest sprzeczny z zasadą demokratycznego państwa prawnego.

  • projekt ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Projekt ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie stanowi element reformy administracji publicznej, w ramach której przewiduje się wzmocnienie pozycji wojewody.

Zaproponowane rozwiązania zmierzają do wyraźnego podporządkowania wojewody Prezesowi Rady Ministrów, tak w sferze służbowej jak i osobowej, przy założeniu możliwości dekoncentracji znacznej części uprawnień Prezesa Rady Ministrów na rzecz ministra właściwego do spraw administracji.

Należy podkreślić, iż pozycja wojewody względem organów centralnych została zbudowana na zasadzie braku konkurencyjności zarządzania terytorialnego i resortowego, a przejawy takiej konkurencyjności winny być przez Prezesa Rady Ministrów rozstrzygane na płaszczyźnie osobowej.

  • projekt ustawy o zmianie ustawy w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie

Zaplanowano dalsze prace nad przyjętym projektem.

  • propozycje zmian prawa regulującego funkcjonowanie samorządów terytorialnych w obszarze edukacji, np. ograniczenie roli kuratora oświaty, uproszczenie procedur administracyjnych, poprawa jakości usług, efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych, poprawa warunków nadzoru, zmiany w systemie oświaty, zwiększenie nadzoru przez samorządy nad szkołami i placówkami niepublicznymi, standardy usług oświatowych, finansowanie zadań oświatowych, odejście od budowania systemu szkół resortowych, wynagradzanie nauczycieli, opracowywanie programów wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli na obszarze województw.

Dyskusja nad ostatnim etapem reformy administracji publicznej skupiała się na kwestii finansowania zadań przekazywanych jako zadania własne jednostkom samorządu terytorialnego. Przedstawiciele strony samorządowej podkreślili, że decentralizacja zadań publicznych powinna iść w parze z przekazywaniem funduszy na ich realizację.

Kolejne posiedzenie KWRiST planowane jest na 23 lipca.

Źródło: www.mswia.gov.pl

Obserwuj nas na:

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY