Postępowanie administracyjne

Zmiana nazwiska

Obywatelstwo

Dla cudzoziemca

Gmina

Pozostałe

Samorząd terytorialny

Pozostałe

Dobra osobiste

Razem w kierunku „Rzeczypospolitej Samorządowej”

Strona 1 z 2

W dn. 25 czerwca b.r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W spotkaniu udział wzięli Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak, Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej MSWiA Grzegorz Ziomek, p.o. Sekretarza KWRiST Adam Misiuwianiec.

Stronę samorządową reprezentowali m.in.: Prezydent Miasta Katowice, Sekretarz Zarządu Związku Miast Polskich, Współprzewodniczący KWRiST Piotr Uszok oraz przedstawiciel Związku Miast Polskich, Sekretarz KWRiST Andrzej Porawski.

Na posiedzeniu komisji gościł także Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Jerzy Stępień. W spotkaniu uczestniczyli również sekretarze i podsekretarze stanu oraz licznie zebrani przedstawiciele samorządu terytorialnego.

Na wstępie Minister Schetyna skierował słowa podziękowania do wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie trzeciego etapu reformy administracji publicznej. Wyraził też uznanie dla ich wysiłków i wkładu w działania na rzecz „Rzeczypospolitej Samorządowej".

Prezydent Piotr Uszok w swoim wystąpieniu rozpoczynającym spotkanie podziękował stronie rządowej za wieloletnią współpracę z samorządami i odniósł się z nadzieją do realizacji wspólnych przyszłych przedsięwzięć.

Gość honorowy posiedzenia, Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień otrzymał dyplom za wkład w opracowanie założeń oraz przygotowanie i wdrożenie reform administracji publicznej, które radykalnie zmieniły Rzeczpospolitą Polską. Dziękując za tak szczególne wyróżnienie, podkreślił swoje zadowolenie z faktu, iż dane mu było uczestniczyć w tworzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na początku lat dziewięćdziesiątych. Ponadto wspomniał o błędnym zapisie w Konstytucji RP zawierającym, jego zdaniem, bezzasadny podział zadań z zakresu administracji publicznej realizowanych przez samorządy, na własne i zlecone. Wskazany przez niego problem dotyczy różnic w finansowaniu tych dwóch typów zadań.

Profesor Stępień jest jednym ze współautorów funkcjonującego systemu administracji publicznej. Podczas I i II kadencji Senatu RP pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej a następnie w latach 1997- 1999 był Podsekretarzem Stanu w MSWiA wchodzącym w skład struktury Rządu RP odpowiedzialnej za opracowanie, koordynację i wdrożenie reformy.

Wśród licznych kwestii omówionych na posiedzeniu znalazły się m.in. projekty aktów prawnych będących w kompetencji resortu spraw wewnętrznych i administracji:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej

Ustawa wyjaśnia wiele wątpliwości związanych m.in. z działaniami kierowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz zastępcy kierownika urzędu powołanych bez przeprowadzenia otwartego naboru. Projekt ustawy zakłada abolicję i usankcjonowanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonanych przez kierownika usc oraz jego zastępcę, którzy zostali powołani uchwałą rady gminy, bez przeprowadzenia otwartego naboru. Projekt ma na celu zrealizowanie dwóch założeń. Po pierwsze usankcjonowania dokonanych, w okresie od dnia 7 sierpnia 2005 r. do dnia wejścia w życie niniejszej zmiany, czynności kierowników usc oraz ich zastępców, którzy zostali powołani na to stanowisko bez przeprowadzenia postępowania konkursowego. Po drugie, umocowania ich pozycji na podstawie jednoznacznych przepisów prawa. Konieczność wprowadzenia zmian w przepisach ustawy z dnia 29 września 1986 r. „Prawo o aktach stanu cywilnego" w części dotyczącej sposobu zatrudniania kierowników usc i ich zastępców podyktowana jest niejednoznacznością aktualnych zapisów prawa oraz wynikającą z tego różnorodną praktyką.

  • projekt ustawy o zmianie imienia i nazwiska

Przyjęcie przez KWRiST nowego aktu prawnego regulującego tematykę administracyjnej zmiany imienia i nazwiska było podyktowane kilkoma względami. Dotychczasowa ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. „O zmianie imion i nazwisk" powstała w odmiennych realiach społecznych i w związku z tym nie jest dostosowana do nowych zjawisk, a w szczególności do nasilonych ruchów migracyjnych. Konsekwencjami przemieszczania się ludności, które mają znaczenie dla regulowanej materii, jest korzystanie przez obywateli polskich z innych niż krajowe unormowań w zakresie imion i nazwisk oraz przenikanie do polskich realiów obcych norm i zwyczajów.

Projekt ustawy pozostawił bez zmian podstawowe zasady zmiany imienia i nazwiska, a zatem zmiana może nadal nastąpić wyłącznie na podstawie uzasadnionego ważnymi powodami wniosku strony.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY