e-prawnik.pl Porady prawne

Postępowanie administracyjne

Zmiana nazwiska

Obywatelstwo

Dla cudzoziemca

Gmina

Pozostałe

Samorząd terytorialny

Pozostałe

Dobra osobiste

Razem w kierunku „Rzeczypospolitej Samorządowej”

26.6.2008

W dn. 25 czerwca b.r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W spotkaniu udział wzięli Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak, Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej MSWiA Grzegorz Ziomek, p.o. Sekretarza KWRiST Adam Misiuwianiec.

Stronę samorządową reprezentowali m.in.: Prezydent Miasta Katowice, Sekretarz Zarządu Związku Miast Polskich, Współprzewodniczący KWRiST Piotr Uszok oraz przedstawiciel Związku Miast Polskich, Sekretarz KWRiST Andrzej Porawski.

Na posiedzeniu komisji gościł także Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Jerzy Stępień. W spotkaniu uczestniczyli również sekretarze i podsekretarze stanu oraz licznie zebrani przedstawiciele samorządu terytorialnego.

Na wstępie Minister Schetyna skierował słowa podziękowania do wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie trzeciego etapu reformy administracji publicznej. Wyraził też uznanie dla ich wysiłków i wkładu w działania na rzecz „Rzeczypospolitej Samorządowej".

Prezydent Piotr Uszok w swoim wystąpieniu rozpoczynającym spotkanie podziękował stronie rządowej za wieloletnią współpracę z samorządami i odniósł się z nadzieją do realizacji wspólnych przyszłych przedsięwzięć.

Gość honorowy posiedzenia, Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień otrzymał dyplom za wkład w opracowanie założeń oraz przygotowanie i wdrożenie reform administracji publicznej, które radykalnie zmieniły Rzeczpospolitą Polską. Dziękując za tak szczególne wyróżnienie, podkreślił swoje zadowolenie z faktu, iż dane mu było uczestniczyć w tworzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na początku lat dziewięćdziesiątych. Ponadto wspomniał o błędnym zapisie w Konstytucji RP zawierającym, jego zdaniem, bezzasadny podział zadań z zakresu administracji publicznej realizowanych przez samorządy, na własne i zlecone. Wskazany przez niego problem dotyczy różnic w finansowaniu tych dwóch typów zadań.

Profesor Stępień jest jednym ze współautorów funkcjonującego systemu administracji publicznej. Podczas I i II kadencji Senatu RP pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej a następnie w latach 1997- 1999 był Podsekretarzem Stanu w MSWiA wchodzącym w skład struktury Rządu RP odpowiedzialnej za opracowanie, koordynację i wdrożenie reformy.

Wśród licznych kwestii omówionych na posiedzeniu znalazły się m.in. projekty aktów prawnych będących w kompetencji resortu spraw wewnętrznych i administracji:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej

Ustawa wyjaśnia wiele wątpliwości związanych m.in. z działaniami kierowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz zastępcy kierownika urzędu powołanych bez przeprowadzenia otwartego naboru. Projekt ustawy zakłada abolicję i usankcjonowanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonanych przez kierownika usc oraz jego zastępcę, którzy zostali powołani uchwałą rady gminy, bez przeprowadzenia otwartego naboru. Projekt ma na celu zrealizowanie dwóch założeń. Po pierwsze usankcjonowania dokonanych, w okresie od dnia 7 sierpnia 2005 r. do dnia wejścia w życie niniejszej zmiany, czynności kierowników usc oraz ich zastępców, którzy zostali powołani na to stanowisko bez przeprowadzenia postępowania konkursowego. Po drugie, umocowania ich pozycji na podstawie jednoznacznych przepisów prawa. Konieczność wprowadzenia zmian w przepisach ustawy z dnia 29 września 1986 r. „Prawo o aktach stanu cywilnego" w części dotyczącej sposobu zatrudniania kierowników usc i ich zastępców podyktowana jest niejednoznacznością aktualnych zapisów prawa oraz wynikającą z tego różnorodną praktyką.

  • projekt ustawy o zmianie imienia i nazwiska

Przyjęcie przez KWRiST nowego aktu prawnego regulującego tematykę administracyjnej zmiany imienia i nazwiska było podyktowane kilkoma względami. Dotychczasowa ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. „O zmianie imion i nazwisk" powstała w odmiennych realiach społecznych i w związku z tym nie jest dostosowana do nowych zjawisk, a w szczególności do nasilonych ruchów migracyjnych. Konsekwencjami przemieszczania się ludności, które mają znaczenie dla regulowanej materii, jest korzystanie przez obywateli polskich z innych niż krajowe unormowań w zakresie imion i nazwisk oraz przenikanie do polskich realiów obcych norm i zwyczajów.

Projekt ustawy pozostawił bez zmian podstawowe zasady zmiany imienia i nazwiska, a zatem zmiana może nadal nastąpić wyłącznie na podstawie uzasadnionego ważnymi powodami wniosku strony.

Jednocześnie projekt ustawy poszerza katalog osób uprawnionych do administracyjnej zmiany imienia i nazwiska o cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy. Jednocześnie projekt zawęża okoliczności, w których uchodźca jest uprawniony do zmiany imienia lub nazwiska, do przypadków związanych z koniecznością ochrony jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego. Ustawa definiuje pojęcia: „zmiana imienia" i „zmiana nazwiska", określając, jakiego rodzaju nazwiska podlegają zmianie poprzez wskazanie, że zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.

  • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych

Kierując się potrzebą kompleksowej regulacji oraz mając na względzie okoliczność, że adresaci projektowanych rozwiązań prawnych powinni mieć możliwość prawidłowego przygotowania się do nowych rozwiązań prawnych - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zdecydowało się przesunąć datę wejścia w życie rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Proponuje się, aby przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Mając na względzie pilność sprawy zadecydowano, że rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie z dniem ogłoszenia. Termin ten biorąc pod uwagę ratio legis dokonywanej nowelizacji nie jest sprzeczny z zasadą demokratycznego państwa prawnego.

  • projekt ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Projekt ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie stanowi element reformy administracji publicznej, w ramach której przewiduje się wzmocnienie pozycji wojewody.

Zaproponowane rozwiązania zmierzają do wyraźnego podporządkowania wojewody Prezesowi Rady Ministrów, tak w sferze służbowej jak i osobowej, przy założeniu możliwości dekoncentracji znacznej części uprawnień Prezesa Rady Ministrów na rzecz ministra właściwego do spraw administracji.

Należy podkreślić, iż pozycja wojewody względem organów centralnych została zbudowana na zasadzie braku konkurencyjności zarządzania terytorialnego i resortowego, a przejawy takiej konkurencyjności winny być przez Prezesa Rady Ministrów rozstrzygane na płaszczyźnie osobowej.

  • projekt ustawy o zmianie ustawy w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie

Zaplanowano dalsze prace nad przyjętym projektem.

  • propozycje zmian prawa regulującego funkcjonowanie samorządów terytorialnych w obszarze edukacji, np. ograniczenie roli kuratora oświaty, uproszczenie procedur administracyjnych, poprawa jakości usług, efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych, poprawa warunków nadzoru, zmiany w systemie oświaty, zwiększenie nadzoru przez samorządy nad szkołami i placówkami niepublicznymi, standardy usług oświatowych, finansowanie zadań oświatowych, odejście od budowania systemu szkół resortowych, wynagradzanie nauczycieli, opracowywanie programów wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli na obszarze województw.

Dyskusja nad ostatnim etapem reformy administracji publicznej skupiała się na kwestii finansowania zadań przekazywanych jako zadania własne jednostkom samorządu terytorialnego. Przedstawiciele strony samorządowej podkreślili, że decentralizacja zadań publicznych powinna iść w parze z przekazywaniem funduszy na ich realizację.

Kolejne posiedzenie KWRiST planowane jest na 23 lipca.

Źródło: www.mswia.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ