Pozostałe

Zakaz propagowania komunizmu

Nowelizacja ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wprowadzi instrumenty prawne, które umożliwią usunięcie z przestrzeni publicznej pomników i nazw promujących komunizm lub inny system totalitarny. Przewidują także wprowadzenie zakazu wznoszenia takich obiektów i nadawania tego typu nazw. Zabezpieczeniem dla rozwiązań przewidzianych nowelizacją jest przyznanie wojewodom kompetencji w zakresie usuwania pomników propagujących ustrój totalitarny. Warunkiem wydania takiej decyzji będzie pozytywna opinia IPN. Organem odwoławczym będzie zaś minister kultury.

Na co rozszerza się zakaz propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego? 

Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej rozszerza, wprowadzony ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. (Dz.U. poz. 744), zakaz propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dotychczas zakazem objęte były nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym drogi, ulice, mosty i place, które upamiętniają lub propagują osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące ustrój totalitarny. Nowelizacja wprowadza do katalogu także nazwy m.in. szkół, szpitali, instytucji kultury, nazwy osiedli oraz pomniki gloryfikujące ustrój totalitarny.

Zakaz nadawania nazw propagujących ustrój totalitarny dotyczy jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, za które uważa się w szczególności szkoły i ich zespoły, przedszkola, szpitale, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje kultury oraz instytucje społeczne. 

Jakie "pomniki" będą zakazane i usuwane?

Na mocy znowelizowanych przepisów, niedopuszczalne stanie się także wznoszenie pomników propagujących ustrój totalitarny. Pomniki nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń czy dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Ustawodawca, na potrzeby omawianej ustawy, rozszerza definicję pomników, stanowiąc, że przez pomniki rozumie się również kopce, obeliski, kolumny, rzeźby, posągi, popiersia, kamienie pamiątkowe, płyty i tablice pamiątkowe, napisy i znaki.

Ustawa przewiduje pewne wyłączenia od zakazu, które dotyczą pomników: niewystawionych na widok publiczny, znajdujących się na terenie cmentarzy albo innych miejsc spoczynku, wystawionych na widok publiczny w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej, naukowej lub o podobnym charakterze, w celu innym niż propagowanie ustroju totalitarnego, wpisanych – samodzielnie albo jako część większej całości – do rejestru zabytków.

W jakim terminie trzeba będzie zmienić nazwy i usunąć pomniki?

Przepisy przejściowe ustawy przewidują termin 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na dokonanie stosownych zmian nazw lub usunięcie pomników.

Ustawa wchodzi zaś w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Co jeszcze przewidziano?

Ustawa wydłuża ponadto termin wydania opinii przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz odstępuje od zasady uzyskania zgody właścicieli nieruchomości drogi wewnętrznej na zmianę jej nazwy.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Ulice zdekomunizowane

  Dzięki decyzjom wojewodów patronami polskich ulic nie będą już m.in. Armia Ludowa, gen. Zygmunt Berling czy Obrońcy Stalingradu. Ustawa dekomunizacyjna nie wymaga od mieszkańców zmian (...)

 • Koniec patologii przy reprywatyzacji

  Przygotowano pierwszy po 1989 roku kompleksowy projekt ustawy pozwalający definitywnie uregulować kwestie reprywatyzacji dóbr przejętych przez władze komunistyczne po 1944 roku. Nowa (...)

 • Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

  Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta w treści samej umowy o pracę jak również w osobnym dokumencie.

 • Co powinna zawierać umowa o zakazie konkurencji?

  W sytuacji gdy pracownik posiada szczególnie ważne informacje, które w razie ujawnienia mogłyby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o zakazie (...)

 • Zakaz przywozu do Unii Europejskiej artykułów pochodzenia zwierzęcego

  Osoby, które wyjeżdżają poza terytorium Unii Europejskiej, muszą pamiętać, że nie wolno przywozić z państw nie będących członkami UE żadnej żywności pochodzenia zwierzęcego, za wyjątkiem (...)

NA SKÓTY