Pozostałe

Zmiana zasad bezpośredniego zawierania umów w transporcie kolejowym

Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie między innymi: zmienia zasady bezpośredniego zawierania umów w transporcie kolejowym, zobowiązuje organizatorów publicznego transportu zbiorowego do udostępniania zainteresowanym podmiotom informacji istotnych do przygotowania ofert oraz nakłada nowe obowiązki sprawozdawcze na organizatorów publicznego transportu zbiorowego.

Po co zmiany?

Celem ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym jest przede wszystkim zapewnienie zgodności przepisów prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej poprzez dostosowanie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2136, z późn. zm.) do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego (Dz.Urz. UE L 354 z 23.12.2016, str. 22). W konsekwencji zmienione zostały zasady dotyczące bezpośredniego zawierania umów w trybie bezprzetargowym.

Ponadto potrzeba nowelizacji wynika z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu i stosowaniu przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, a także nowelizacji ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2117, z późn. zm.). W tym celu doprecyzowano definicję „transportu kolejowego” oraz umożliwiono zawarcie jednej umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych, w przypadku powierzenia ich wykonywania temu samemu operatorowi.

Część zmian ma na celu wypełnienie zobowiązań nałożonych przez Komisję Europejską w związku z trwającym procesem notyfikacji pomocy publicznej udzielonej spółce „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w 2015 r. na restrukturyzację. Z uwagi na powyższe, umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w odniesieniu do pasażerskich przewozów wojewódzkich w transporcie kolejowym zawarte z operatorem wybranym w trybie bezprzetargowym stracą moc z dniem 14 grudnia 2030 r. Po 12 grudnia 2020 r, w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich nie będzie można stosować niektórych wyłączeń od ogólnej zasady konkurencyjnego przyznawania umów.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. W drodze wyjątku, przepisy, które dotyczą bezpośredniego zawierania umów, a także przepis przyznający organizatorowi publicznego transportu zbiorowego prawo do podjęcia negocjacji z podmiotem, który jako jedyny wyraził zainteresowanie udziałem w procedurze przetargowej wejdą w życie z dniem 3 grudnia 2019 r.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 21.2.2018

  Nowe rozwiązania dotyczące kolei w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym

  Dostosowanie polskiego prawa do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego - to główny cel rządowego (...)

 • 16.6.2014

  Długoletnia umowa o pracę na czas określony

  Na polskim rynku pracy powszechnym zjawiskiem jest zawieranie długoletnich umów na czas określony, sięgających nawet dziesięciu lat. Przepisy Kodeksu pracy nie zabraniają wprost takiego postępowania, (...)

 • 13.6.2018

  Ułatwienia dla inwestycji PKP

  Nowe przepisy mają na celu ułatwienie funkcjonowania kolei i usunięcie barier przez uzupełnienie i doprecyzowanie przepisów dotyczących m.in . budowy tuneli kolejowych oraz działalności kolei (...)

 • 19.4.2017

  Koniec wolności w pośrednictwie przy przewozie osób?

  Wprowadzenie definicji pośrednictwa przy przewozie osób oraz ustanowienie licencji na pośrednictwo przy przewozie osób zakłada propozycja nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Co (...)

 • 9.6.2018

  Błyskawiczne pociągi?

  Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji zakłada umożliwienie prowadzenia ruchu kolejowego w Polsce (...)