e-prawnik.pl Porady prawne

Pozostałe

Zmiana zasad bezpośredniego zawierania umów w transporcie kolejowym

4.5.2018

Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie między innymi: zmienia zasady bezpośredniego zawierania umów w transporcie kolejowym, zobowiązuje organizatorów publicznego transportu zbiorowego do udostępniania zainteresowanym podmiotom informacji istotnych do przygotowania ofert oraz nakłada nowe obowiązki sprawozdawcze na organizatorów publicznego transportu zbiorowego.

Po co zmiany?

Celem ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym jest przede wszystkim zapewnienie zgodności przepisów prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej poprzez dostosowanie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2136, z późn. zm.) do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego (Dz.Urz. UE L 354 z 23.12.2016, str. 22). W konsekwencji zmienione zostały zasady dotyczące bezpośredniego zawierania umów w trybie bezprzetargowym.

Ponadto potrzeba nowelizacji wynika z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu i stosowaniu przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, a także nowelizacji ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2117, z późn. zm.). W tym celu doprecyzowano definicję „transportu kolejowego” oraz umożliwiono zawarcie jednej umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych, w przypadku powierzenia ich wykonywania temu samemu operatorowi.

Część zmian ma na celu wypełnienie zobowiązań nałożonych przez Komisję Europejską w związku z trwającym procesem notyfikacji pomocy publicznej udzielonej spółce „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w 2015 r. na restrukturyzację. Z uwagi na powyższe, umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w odniesieniu do pasażerskich przewozów wojewódzkich w transporcie kolejowym zawarte z operatorem wybranym w trybie bezprzetargowym stracą moc z dniem 14 grudnia 2030 r. Po 12 grudnia 2020 r, w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich nie będzie można stosować niektórych wyłączeń od ogólnej zasady konkurencyjnego przyznawania umów.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. W drodze wyjątku, przepisy, które dotyczą bezpośredniego zawierania umów, a także przepis przyznający organizatorowi publicznego transportu zbiorowego prawo do podjęcia negocjacji z podmiotem, który jako jedyny wyraził zainteresowanie udziałem w procedurze przetargowej wejdą w życie z dniem 3 grudnia 2019 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ