Akcje pracownicze a majątek wspólny

Pytanie:

Od trzech lat jestem po rozwodzie /bez orzekania o winie/ z b. żoną. Początkowo majątkiem wspólnym podzieliliśmy się sami w ten sposób, że ja zostawiłem jej mieszkanie własnościowe z wyposażeniem do użytkowania, wyprowadzając się z niego, i zabrałem ze sobą tylko stary samochód. Następnie rok temu wraz z b. żoną z jej inicjatywy sprzedaliśmy to mieszkanie i podzieliliśmy się kwotą za nie po połowie. B. żona jest nadal niezadowolona i oskarża mnie, że ukryłem swoje pieniądze na koncie bankowym przed ich podziałem. Sama zaś jest w posiadaniu akcji pracowniczych, które otrzymała z uwagi na prywatyzację jej zakładu pracy. W zakładzie tym pracuje od ponad 20 lat i prawa do tych akcji nabyła w okresie trwania naszego małżeństwa i wspólnoty majątkowej. Dwa lata temu /czyli rok po rozwodzie i ustaniu wspólnoty majątkowej/ jako kolejny krok postępującego procesu prywatyzacyjnego jej pracodawcy przydzielono jej pakiet akcji pracowniczych w wielkości warunkowanej stażem pracy. W najbliższym czasie firma ta wejdzie na GPW i ustalona zostanie wartość rynkowa tych akcji /kwota kilkuset tysięcy zł/Czy w w/w opisanej sytuacji przydzielone /prawdopodobnie za darmo/ i posiadane akcje pracownicze przez b. małżonkę wchodzą do naszego majątku wspólnego i mogą być objęte podziałem przed sądem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 

Akcje pracownicze nabyte w czasie trwania małżeństwa (kiedy obowiązuje ustrój wspólności ustawowej) przez jednego z małżonków wchodzą do wspólności ustawowej i stanowią element majątku wspólnego małżonków. Przesądza o tym treść art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U.1964.9.59 z późn. zm.; dalej: k.r.o.), który wymienia wyczerpująco elementy majątku osobistego każdego małżonka. Przyjmuje się przy tym, iż jeżeli określone świadczenie nie daje się przyporządkować któremukolwiek z elementów majątku osobistego małżonków, o których mowa w art. 33 k.r.o., element ten wchodzi do majątku wspólnego małżonków. Powyższe uwagi nie dotyczą rzecz jasna sytuacji, w której małżonkowie zawarli majątkową umowę małżeńską.

Jednak akcje pracownicze nabyte po ustaniu wspólności ustawowej (po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego) wchodzą do majątku osobistego małżonka pracownika. Rozstrzygnięcie to znalazło swoje odzwierciedlenie w wyroku uchwale Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 11 września 2003 r. (III CZP 52/2003, LexPolonica nr 363935). W uchwale tej sąd stwierdził co następuje: Akcje pracownicze nabyte na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 171 poz. 1397 ze zm.) przez jednego z małżonków po ustaniu wspólności ustawowej, w wyniku realizacji uprawnienia uzyskanego przed ustaniem wspólności ustawowej, są składnikiem majątku tylko tego małżonka. Tak więc, o przynależności do majątku wspólnego akcji pracowniczych nabytych przez jednego z małżonków rozstrzyga jedynie porównanie chwili nabycia tego prawa z czasem pozostawania nabywcy we wspólności ustawowej.

Reasumując, w niniejszej sytuacji, akcje pracownicze wejdą w skład majątku odrębnego Pana byłej małżonki (nabyte bowiem zostały po ustaniu wspólności majątkowej). Fakt, iż uprawnienie do uzyskania tych akcji nastąpiło przed orzeczeniem rozwodu nie będzie miało w tym przypadku znaczenia. W związku z powyższym, akcje te nie będą podlegać podziałowi w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY