Akcje pracownicze a rozwód

Pytanie:

Wraz z żoną pozostajemy w związku małżeńskim od 2000 roku. Niestety jesteśmy w trakcie sprawy rozwodowej. Żona jest zatrudniona w swoim zakładzie pracy od 1995 roku, w roku 2004 otrzymała akcje pracownicze, które do dzisiaj posiada na swoim rachunku w domu maklerskim. Natomiast w marcu 2009 roku u notariusza ustanowiliśmy w naszym małżeństwie ustrój rozdzielności majątkowej. Czy mam prawo domagać polowy w/w akcji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w sposób wyczerpujący wylicza przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku odrębnego małżonków. Należą do nich:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Wszystkie inne przedmioty wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków. Stąd akcje pracownicze nabyte w czasie trwania małżeństwa (czyli ustroju wspólności ustawowej) wejdą w skład majątku wspólnego małżonków. Przyjmuje się przy tym, iż jeżeli określone świadczenie nie daje się przyporządkować któremukolwiek z elementów majątku osobistego małżonków, o których mowa a art. 33 kro, element ten wchodzi do majątku wspólnego małżonków. Powyższe uwagi nie dotyczą rzecz jasna sytuacji, w której małżonkowie zawarli majątkową umowę małżeńską. Ponieważ umowa majątkowa małżeńska wprowadzająca ustrój rozdzielności majątkowej została zawarta w 2009 r., to dopiero od tego roku zniesiona została wspólność ustawowa.

Należy przy tym zastrzec, że jeżeli przedmiotowe akcje zostały nabyte w drodze darowizny, to w myśl przytoczonego art. 33 pkt 2 k.r.o. wchodzą do majątku osobistego. Przeniesienia własności akcji pracowniczych na pracownika nie należy uznawać za darowiznę, lecz tak jak to stanowi ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - za nieodpłatne zbycie.

Wątpliwości w tym zakresie nie pozostawia uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2003 r. (sygn. III CZP 52/2003). W uzasadnieniu sędziowie stwierdzili, że „Jeżeli umowę nieodpłatnego nabycia akcji zawarł pracownik pozostający w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, nabyte przez niego akcje wchodzą, zgodnie z art. 31 i 32 kro - mimo że małżonek nabywcy nie staje się stroną tej umowy ani wspólnikiem spółki akcyjnej - w skład majątku wspólnego. Nieodpłatnego nabycia akcji przez pracownika pozostającego w ustawowej wspólności majątkowej nie dotyczy bowiem żaden z wyjątków zastrzeżonych w art. 33 pkt 2-10 kro. Sąd zaznaczył ponadto, że za prawa niezbywalne, o których mowa w art. 33 pkt. 5 kro nie można uznawać praw jedynie czasowo niezbywalnych, jakimi są akcje pracownicze. O przynależności zaś do majątku wspólnego określonego prawa, co do którego nie występuje żaden z wyjątków zastrzeżonych w art. 33 pkt 2 - 10 kro, rozstrzyga jedynie porównanie chwili nabycia tego prawa z czasem pozostawania nabywcy (nabywców) we wspólności ustawowej".

 

Podsumowując, akcje które zostały nabyte przez Pana żonę wchodziły w skład majątku wspólnego. Zatem może Pan domagać się podziału posiadanych akcji. Małżonkowie sami mogą dokonać podziału majątku przed orzeczeniem rozwodu, albo złożyć stosowny wniosek w pozwie rozwodowym. Warto jednak pamiętać, że sąd dokona podziału majątku wspólnego, jeżeli jego przeprowadzenie nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Projekt zmian ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

  Proponowana nowelizacja ma dostosować polskie prawo do unijnej dyrektywy, która ma ułatwić korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników między państwami Unii Europejskiej.

 • Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

  Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd, orzekając rozwód, może dokonać podziału majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jeśli w skład majątku wspólnego (...)

 • Rodzaje akcji w spółkach akcyjnych

  Akcja jest świadectwem uczestnictwa akcjonariusza w tworzeniu majątku spółki. Na podstawie akcji może on wykonywać przyznane akcjonariuszom uprawnienia - ma prawo głosu, prawo do dywidendy (...)

 • Prawo do dywidendy w spółce akcyjnej

  Akcjonariusze uprawnieni są do udziału w zysku spółki. Udział w zysku to dywidenda, która wypłaca się w stosunku, w jakim każdy z akcjonariuszy uczestniczy w udziale w kapitale zakładowym spółki. (...)

 • Akcje własne spółki akcyjnej

  Kapitał zakładowy spółki akcyjnej musi być sfinansowany ze środków pochodzących spoza spółki. Dlatego też spółka akcyjna nie może nabywać akcji przez nią wyemitowanych (akcji własnych). (...)

NA SKÓTY