Błędy w fakturze - prawo do odliczenia podatku VAT

Pytanie:

"Proszę o wyjaśnienie, czy faktura VAT nie zawierająca wszystkich elementów zawartych w § 9 rozporządzenia jest fakturą VAT? Otrzymaliśmy od kontrahenta polskiego fakturę, która w naszej ocenie zawiera wiele błędów jak również nie zawiera elementów wymaganych przez § 9 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o podatku od towarów i usług. Niestety po licznych telefonach kontrahent nie chce wystawić faktury korygującej ani podjąć jakichkolwiek działań. Boimy się odliczać VAT z błędnie wystawionej faktury, tym bardziej, że zawiera ona błędy nie tylko w samej treści ale i w konstrukcji samej faktury, wiemy, że ustawa o podatku od towarów i usług zawiera katalog zamknięty zakazów odliczania podatku naliczonego od należnego, ale czy Urząd Skarbowy może uznać, że dana faktura nie spełnia wymogów formalnych dla faktury i nie przyznać prawa do odliczenia podatku VAT? Z faktury nie wynika dokładnie jaki jest numer faktury gdyż pole określające numer jest w języku angielskim a nie polskim. Błędnie wpisano nazwę przedsiębiorstwa w części: Przedsiebiorstwo powinno być Przedsiębiorstwo (brak polskich liter) zamiast Giwice powinno być Gliwice. Kwota wyrażona słownie również nie zawiera polskich liter. W kolumnie VAT% - nie wiadomo czy chodzi o stawkę 22%, 3% czy też ułamek 3/22.00. Ponieważ faktura jest dwujęzyczna oraz zawiera nr identyfikacji podatkowej VAT UE oraz numer identyfikacji podatnika od wartości dodanej można mieć wątpliwości czy została nabyta usługa krajowa czy też dokumentująca import usług. Faktura zawiera pewne określenia tylko w języku polskim i angielskim a niektóre tylko w języku angielski jak np. "Invoice No" lub "VAT basis". Datę zapłaty określono na dzień 2006-05-26 r. jest to błędna data zapłaty, gdyż spółka nie dokonała zapłaty w tej dacie, w związku z czym można by mieć wątpliwości czy faktura dokumentuje przekazanie zaliczki. Z powodu nieczytelnego oznaczenia faktury trudno jest wywnioskować kto jest nabywcą usługi a kto jej sprzedawcą. Brak kwoty należności wyrażoną cyframi o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 12 inaczej mówiąc należność to kwota do zapłaty, ponieważ na fakturze przewidziano już datę zapłaty można by uznać, że należność nie wystąpiła gdyż brak jest kwoty do zapłaty. Zamiast słowa ORGINAŁ widnieje słowo ORGINAŁ. Brak wykazu VAT wg poszczególnych stawek - chociaż jest jedna stawka podatku. Jak można zmobilizować kontrahenta by wystawił fakturę korygującą? Podatnik który wystawia faktury tłumaczy się tym, że odprowadził podatek należny a my zobowiązani jesteśmy do zapłaty a on jest "czysty" i w żaden sposób nie można go zmobilizować do jakichkolwiek działań, skoro tak jest to po co jest Rozporządzenie wykonawcze do ustawy określające elementy które "co najmniej" powinna zawierać faktura VAT?"

Odpowiedź prawnika: Błędy w fakturze - prawo do odliczenia podatku VAT

Katalog faktur, które nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego zawiera art. 88 ust.3a. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.) Wskazany przepis prawa brzmi: „Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

 1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi: wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących, lub w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii;

 2. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku - a kwota wykazana w fakturze nie została uregulowana;

 3. wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż;

 4. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne: stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności, podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością, potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;

 5. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;

 6. zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym”

Wyżej wskazany katalog nie zawiera w swej treści wyłączenia do prawa obniżenia podatku z faktury, która nie zawiera wszystkich danych wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 97, poz. 971 ze zm.)

Innymi słowy, nie ma ustawowego braku prawa do obniżenia podatku należnego o naliczony wynikającego z faktury, która została nierzetelnie wystawiona.

W przedstawionej sytuacji, kontrahent powinien wystawić fakturę korygującą, ponieważ skorygowanie błędów, o których Państwo wspominają może odbyć się tylko poprzez wystawienie faktury korygującej. Niemniej, jeżeli kontrahent nie chce wystawić faktury korygującej, sugeruję by zabezpieczyli Państwo swoje interesy w granicach uprawnień, jakie Państwo mają. Celem skorygowania błędnych zapisów, które zamieścił na fakturze Państwa kontrahent, należy wystawić w przedstawionej sytuacji notę korygującą, o której mowa w § 21 rozporządzenia. Jeżeli kontrahent nie chce wystawić faktury korygującej, to Firma, jako nabywca towaru, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą. Nota korygująca może dotyczyć takich błędnych zapisów na fakturze jak:

 • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy (w tym zakresie skorygowane zostaną zapisy dotyczące nazwy przedsiębiorstwa i adresu),

 • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,

 • dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury

 • nazwę towaru lub usługi.

Notą korygującą można też skorygować dane związane z datą zapłaty, ponieważ przesunięcie terminu zapłaty jest informacją związaną z nabywcą. Poza powyższym, nie ma obowiązku wykazywania na fakturze terminu płatności. Niemniej, jeżeli nastąpi w fakturze wskazanie tej daty z błędem, wówczas nabywca ma prawo zgodnie z ogólnymi zasadami do skorygowania błędnego zapisu. W związku z faktem, że skorygowanie terminu płatności nie jest zastrzeżone dla faktury korygującej to błąd w postaci nieprawidłowej daty zapłaty można skorygować notą korygującą.

Notę korygującą należy wysłać wystawcy faktury wraz z kopią. Państwa kontrahent nie ma podstaw do tego by nie zaakceptować noty stąd powinien potwierdzić jej treść.

Zastrzeżeń organu podatkowego nie powinien budzić fakt, że faktura wystawiona jest w dwóch językach, jest to zgodne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Obowiązkiem jest jedynie by w polskiej walucie określona była kwota podatku.

Poza powyższym, za prawem do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej przez Państwa faktury przemawia orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że nie można aprobować sytuacji, w której wystawca faktury uiszcza należny podatek VAT na rzecz Skarbu Państwa, a z drugiej strony nabywca towaru czy usługi nie ma prawa do obniżenia podatku należnego i ponosi cały ekonomiczny ciężar błędnego działania dostawcy.

Warto zaznaczyć, że błędne wystawienie faktury jest obciążone sankcjami karnymi. Zgodnie z art. 62 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 1999 r. nr 83, poz. 930 ze zm.): kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury za wykonane świadczenia, bądź wystawia ją w sposób wadliwy albo odmawia jej wydania podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Podobnie, karze podlega nierzetelne wystawienie faktury oraz posługiwanie się takim dokumentem. Zagrożone jest to karą do 240 stawek dziennych.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • maciej99 2019-04-03 16:15:38

  Swoich dłużników przekazuję przez Internet od razu do windykacji na koszy dłużnika na eNakazpl.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika