Czy sąd, przy podziale majątku, bierze pod uwagę nakład pracy każdego z małżonków?

Pytanie:

"Czy sąd, przy podziale majątku, bierze pod uwagę nakład pracy każdego z małżonków?"

Odpowiedź prawnika: Czy sąd, przy podziale majątku, bierze pod uwagę nakład pracy każdego z małżonków?

Rozliczeniu podlegać będą również nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie. Jak bowiem
wskazuje art. 45 kro:


§ 1 Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na
jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe
przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego
majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych
w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania
wspólności.
§ 2 Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać
wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.
§ 3 Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został
zaspokojony z majątku wspólnego.
Zgodnie z przepisem powyższym, należałoby dowieść, iż pieniądze pochodzące z sprzedaży tej
nieruchomości zostały spożytkowane we wspólnym porozumieniu z mężem, jako wydatki i
nakłady poczynione w celu zaspokojenia potrzeb rodziny (a więc także Pani, byłego męża, córki,
wspólnego mieszkania) oraz, że wartość tego majątku nie zwiększyła Pani majątku osobistego. W
innym bowiem przypadku, majątek ten będzie mógł być potraktowany jako nakład z majątku
wspólnego (pieniądze pochodzą ze sprzedaży nieruchomości wspólnej) na Pani majątek osobisty.


Co za tym idzie, będzie istniał obowiązek zwrotu odpowiedniego udziału męża, zgodnie z rozliczeniami wskazanymi przez sąd w orzeczeniu. Może również Pani dowodzić, iż zgodnie Państwo postanowili, że określony wydatek lub nakład nie zostanie objęty rozliczeniem. Z przeznaczenia majątku wspólnego wynika, że obowiązek rozliczenia nie obejmuje wydatków i nakładów poczynionych z tego majątku na utrzymanie i zaspokojenie normalnych potrzeb jednego z małżonków, np. naukę, leczenie, wypoczynek (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 1977 r., III CRN 31/77, LexPolonica nr 312897, OSNCP 1977, nr 12, poz. 243).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika