Długi spółki komandytowej

Pytanie:

"FV została wystawiona 22.02.2005 w wysokości 1000 zł netto, zgodnie z umową za wykonaną usługę pewnej restauracji. Została potwierdzona podpisem osoby upoważnionej - komplementariusza spółki. Naszym dłużnikiem jest spółka komandytowa. W Sądzie Gospodarczym w KRS Spółka nadal istnieje, chociaż ostatniej przesyłki sądu zarządca spółki nie odebrał podobnie jak naszego wezwania do zapłaty (zwrot pocztowy). W Sądzie w aktach nie ma wzmianki o rozwiązaniu spółki ani żadnego wniosku o rozwiązanie. Natomiast na zwrocie pocztowym widnieje zapis: \"awizowano dnia...; adresata nie zastano; zmiana właściciela\". Drugi wspólnik - komandytariusz jest jednocześnie prokurentem spółki. Udziały kształtują się 12500 zł do 37500 zł. Z bilansu wynika, że spółka zanotowała zysk netto 36000 przy obrotach rocznych 760000 na dzień 31.12.2005 r. Telefonów również komplementariusz nie odbiera. Po prostu \"wyparował\". Natomiast restauracja jak i stacja paliw mają się dobrze i funkcjonują. Nowa osoba kierująca tą działalnością twierdzi, że stosunki prawne się zmieniły i że to inna firma. Z dokumentów sądowych KRS wynika coś innego. Komandytariusz był w przeszłości mężem tej nowej osoby a ona była komplementariuszem w spółce i zbyła swe udziały - 25% osobie, z którą realizowaliśmy umowę i która jest naszym dłużnikiem. Komandytariusz jest tą samą osobą w spółkach i działalność jest ta sama (restauracja i stacja benzynowa). Adresy wszystkich tych osób posiadam. W jaki sposób odzyskać należność? Czy komandytariusz również odpowiada za długi? Przeciwko komu wnieść pozew o zapłatę? Czy mogły zaistnieć zmiany w spółce bez poinformowania sądu?"

Odpowiedź prawnika: Długi spółki komandytowej

Niepokoi nas sformułowanie wskazane przez Państwa, że: „zarządca spółki nie odbiera pism”. Zarządca jest bowiem ustanawiany w postępowaniu upadłościowym. Informacje o ogłoszeniu upadłości z określeniem sposobu prowadzenia postępowania, o zakończeniu tych postępowań, o osobie zarządcy przymusowego, syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, zarządcy zagranicznego oraz o osobach powołanych w toku postępowania upadłościowego do reprezentowania upadłego (reprezentant upadłego lub przedstawiciel upadłego) umieszcza się w dziale 6 rejestru przedsiębiorców. Ponieważ jednak w dalszej części pytania piszecie Państwo, że w sądzie nie ma "dodatkowych wzmianek w KRS-ie", założyliśmy, że spółka komandytowa nie jest spółką w upadłości.

Pozew należy wnieść przeciwko spółce, z którą Państwo zawarliście umowę i której wystawiliście fakturę, także przeciwko komplementariuszowi tej spółki i komandytariuszowi (o ile zachodzi możliwość jego pozwania opisana poniżej). Kto jest komplementariuszem i komandytariuszem wynikać będzie z KRS-u. W pozwie można wskazać, że domagacie się Państwo zapłaty od spółki, osoby X -komplemantariusza oraz (o ile pozwalają na to warunki opisane poniżej) od osoby Y-komandytariusza, solidarnie.

Odpowiedzialność komandytarusza za zobowiązania spółki komandytowej jest ograniczona. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. Jednakże nie oznacza to, że jeżeli suma komandytowa została ustalona w umowie spółki jako 100, komandytariusz odpowiada za 100. Zakres jego odpowiedzialności wyznaczony jest ponadto wartością wkładu, który wniósł do spółki. Komandytariusz jest bowiem wolny od zobowiązań spółki do wysokości wartości wniesionego wkładu. Jeżeli więc suma komandytowa wynosi 100, w wartość wkładu komandytariusza wynosi 150, jest on całkowicie wolny od odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W takiej sytuacji pozycja komandytariusza przypomina pozycję udziałowca spółki z ograniczona odpowiedzialnością, który w ogóle nie odpowiada za zobowiązania spółki. Ryzykuje on jedynie utratą wniesionego wkładu. Jeżeli jednak wartość wkładu komandytariusza wniesionego do spółki jest niższa niż wartość sumy komandytowej, komandytariusz odpowiada do wysokości różnicy pomiędzy sumą a wartością wkładu. Wówczas odpowiada na takich zasadach jak komplementariusz, z tym, że jego odpowiedzialność ograniczona jest do wspomnianej różnicy.

Pozew należy wnieść przeciwko spółce i osobom wskazanym powyżej, które widnieją w KRS-ie, a wezwania listem poleconym można wysyłać na adres widniejący w KRS-ie i na adres osoby wchodzącej w skład organu uprawnionego do reprezentowania tej spółki komandytowej (a więc na adres komplementariusza oraz na adres prokurenta), a do pozwu dołączyć dowody nadania listów poleconych. Zgodnie bowiem z art. 14 ustawy o krs, podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do Rejestru lub uległy wykreśleniu z Rejestru, a w myśl orzeczenia SN z dnia 9 lutego 1999 r., sygn. akt I CKN 414/98), w razie niemożności doręczenia pisma sądowego pełnomocnikowi przedsiębiorcy pod wskazanym adresem siedziby przedsiębiorcy, skuteczne jest doręczenie tego pisma do rąk osoby wchodzącej w skład organu uprawnionego do reprezentowania przedsiębiorcy lub pracownika przedsiębiorcy upoważnionego do odbioru pism sądowych.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika