Dochodzenie roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody - termin przedawnienia

Pytanie:

Chciałbym dochodzić odpowiedzialności materialnej od byłego już pracownika, który nienależycie wykonywał swoje obowiązki. Jaki jest termin dochodzenia moich roszczeń?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisem art. 291 par. 2 kp roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody, wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia.
Powyższe wskazuje, że może Pan dochodzić od pracownika naprawienia szkody, jednakże roszczenie to przedawnia się z upływem jednego roku od dnia powstania szkody – a więc powstania obowiązku uiszczenia kary. Jeśli uchybi Pan temu terminowi, pracownik może powołać zarzut przedawnienia przed sądem i sąd nie zasądzi roszczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY