e-prawnik.pl Porady prawne

Dokumenty potrzebne do podziału gruntu

Pytanie:

Jestem właścicielem działki X. Chcę dokonać podziału tej działki między dwie moje siostry. Jakie dokumenty muszę dostarczyć do geodety, żeby dokonać podziału? Na pewno jakaś mapa, wypis z księgi wieczystej i co jeszcze?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dokumenty potrzebne do podziału gruntu

18.8.2006

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej; za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności  drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Nie ustanawia się służebności na drodze wewnętrznej w przypadku sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną. Opinię w tym zakresie wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta (przysługuje na nią zażalenie).

Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zatwierdzającej podział. Ta decyzja stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości. Podział nieruchomości polegający na wydzieleniu wchodzących w jej skład działek gruntu, odrębnie oznaczonych w katastrze nieruchomości, nie wymaga wydania decyzji zatwierdzającej podział.

Do wniosku o podział należy dołączyć następujące dokumenty:

 • stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości; 

 • wypis i wyrys z katastru nieruchomości; 

 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującą w dniu złożenia wniosku; 

 • wstępny projekt podziału,

 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości; 

 • wykaz zmian gruntowych; 

 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej; 

 • mapę z projektem podziału. 

Wstępny projekt podziału opracowuje się na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu. Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności:

 • granice nieruchomości podlegającej podziałowi;

 • oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;

 • powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;

 • naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;  

 • przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;

 • przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

Przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku badania:

 1. księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;  

 2. danych wykazanych w katastrze nieruchomości.  

Z czynności przyjęcia granic sporządza się protokół załączany następnie do wniosku o podział. Czynności powyższych dokonuje upoważniony przez wójta geodeta. Podstawą ustalenia przebiegu granic są dokumenty  stwierdzające stan prawny nieruchomości oraz określające położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości. Odpis z księgi wieczystej oraz przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego np. szkice graniczne, zarysy pomiarowe z pomiaru granic, mapy katastralne albo mapy z ewidencji gruntów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Dokumenty potrzebne do podziału gruntu

Elżbieta Żmuda

8.2.2013 12:0:14

Re: Dokumenty potrzebne do podziału gruntu

Bardzo proszę doinforomować mnie ,gdyż mam taki problem ,moja mama ma do podziału kilka hektarow ziemi na wsi ,,ojciec nie żyje od kilku lat,ja jedna z corek jestem 10 lat po rozwodzie czy do papierow ptrzebnych do sądu do dokumentacji potrzebny jest moj akt ślubu ,Przecież moj status jest osoby rozwiedzionej ,dlaczego ktoś prosi o potwierdzenie statusu ,ktory nie istnieje...pozdrawiam serdecznie ,dziękuje Elżbieta


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ