Dostęp do informacji publicznej

Pytanie:

Do Urzędu Gminy w X wpłynęło pismo o wydanie kserokopii dowodów wpłat na dochody konta budżetu gminy od dnia 23.12.2005 r. Czy polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej na konto budżetu gminy jest dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, czy podlega udostępnieniu na zasadach określonych w tej ustawie, w tym czy urząd ma obowiązek wydać wnioskodawcy kserokopie tych dokumentów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art. 6 ust. 2 u.d.i.p.).

O ile polecenie przelewu można uznać za oświadczenie woli, to nie można go uznać za dokument urzędowy, jeżeli nie spełnia pozostałych przesłanek wymienionych w cytowanym przepisie, a tak będzie na przykład w przypadku druków poleceń przelewu składanych przez obywateli w związku z załatwianiem spraw administracyjnych.

Nie oznacza to jednak, że w żadnym przypadku dokumenty te nie podlegają udostępnieniu w ramach prawa dostępu do informacji publicznej. W orzecznictwie sądów administracyjnych za informację publiczną została uznana wiadomość, która wprawdzie nie została wytworzona przez podmioty publiczne, lecz odnosi się do tych podmiotów (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Oddział Zamiejscowy w Warszawie z 30 października 2002 r., sygn. akt II SA 1956/02, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 16 lipca 2008 r., II SA/Wa 721/08). W pierwszym z powołanych wyroków NSA przyjął, że dostęp do informacji publicznej obejmuje także dostęp do akt postępowania administracyjnego, a zatem indywidualny charakter dokumentu nie rozstrzyga o niestosowaniu ustawy. Pewną wskazówką może być też wymienienie informacji o majątku publicznym w katalogu przykładowych rodzajów informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p.).

Przyjmując, że informacje, o których mowa, nie są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, ich udostępnianie następuje na wniosek - w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku (art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 10 ust. 1 u.d.i.p.). Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom (art. 15 ust. 1 u.d.i.p.).

Należy pamiętać, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie jednak dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa (art. 5 ust. 2 u.d.i.p.). Może więc okazać się konieczne usunięcie prywatnych danych umieszczonych w udostępnianych materiałach.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Jak wykorzystać dane publiczne?

  Z informacji dostępnych na portalu danepubliczne.gov.pl można korzystać w swoich badaniach, w działalności gospodarczej, można na nich oprzeć swoją działalność biznesową. Sprawdź, czy (...)

 • Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej są konstytucyjne

  Przepis, który uzależnia dostęp do przetworzonej informacji publicznej od wykazania istotnego interesu publicznego, jest zgodny z konstytucją - orzekł 18 grudnia 2018 r. Trybunał Konstytucyjny (...)

 • Geoportal - czyli co?

  Geoportal.gov.pl to nowoczesny sposób udostępniania informacji przestrzennej. Jest on portalem mapowym udostępniającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej informację (...)

 • Kto ma koncesję na obrót bronią?

  MSWiA uruchomiło ogólnodostępny elektroniczny spis przedsiębiorców, którzy posiadają koncesję na wytwarzanie lub obrót bronią, materiałami wybuchowymi i podobnymi wyrobami.

 • Internetowe Konto Pacjenta

  Chcesz sprawdzić historię swoich e-recept i e-skierowań? Nie pamiętasz, jaką dawkę leku lekarz przepisał twojemu dziecku? Zaloguj się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) i zyskaj dostęp do tych (...)

NA SKÓTY