Dowody do wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

Pytanie:

Przygotuję wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Czy do wniosku o zawezwanie do próby ugodowej należy załączyć dowody dokumentujące roszczenie, które ma być objęte ugodą - podobnie jak w przypadku pozwu? W ilu egzemplarzach złożyć wniosek?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego powinien czynić zadość ogólnym warunkom pisma procesowego (art. 126 k.p.c.). Wniosek powinien zawierać zwięzłe oznaczenie sprawy, ponieważ ma ono być zawarte w wezwaniu, które sąd doręcza przeciwnikowi. Poza tym, oznaczenie to powinno pozwalać sądowi na ocenę, czy wniosek dotyczy sprawy, w której dopuszczalne jest przeprowadzenie postępowania pojednawczego. Wobec tego, że wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie jest pozwem, nie jest konieczne przytaczanie w nim okoliczności faktycznych uzasadniających roszczenie (M.Sychowicz [w:] K.Piasecki, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2006).

Zgodnie z art. 126 k.p.c., każde pismo procesowe powinno zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  • oznaczenie rodzaju pisma;
  • osnowę wniosku lub oświadczenia;
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  • wymienienie załączników.

Ponadto, gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie - tak jak w tym przypadku, powinno zawierać także oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.

Do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych (art. 128 k.p.c.).

Zwięzłe przedstawienie sprawy musi zawierać wystarczające dane określające przedmiot sporu w sposób umożliwiający sądowi i stronie przeciwnej zorientowanie się, co będzie przedmiotem postępowania pojednawczego i jaki jest jego zakres. Nie jest wymagane przytoczenie okoliczności faktycznych i dowodów na poparcie żądań wysuwanych przez wnioskodawcę, a dotyczących ewentualnego sporu (M. Jędrzejewska [w:] Jędrzejewska Maria, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2007). 

Reasumując, we wniosku należy zwięźle przedstawić sprawę, nie jest natomiast konieczne załączanie dowodów dokumentujących roszczenie. Do wniosku należy dołączyć jego odpis dla drugiej strony, gdy uczestników postępowania będzie więcej, należy dołączyć po jednym odpisie pisma dla każdego z nich.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY