Dzierżawa i najem nieruchomości komunalnych

Pytanie:

W toku realizacji inwestycji polegającej na odrestaurowaniu starej części miasta, Gmina zwróciła się do firmy telekomunikacyjnej o przeniesienie szafy krosowniczej znajdującej się w centralnej części miasta a usytuowanej na nieruchomości stanowiącej własność komunalną. Firma telekomunikacyjna stwierdziła że jest skłonna jedynie wymienić urządzenie na nowej generacji a jeżeli Gmina zamierza nadać miastu odpowiedni wygląd estetyczny to może zmienić usytuowanie szafy krosowniczej w innym uzgodnionym miejscu ale na własny koszt. W dotychczasowej praktyce - biorąc pod uwagę obopólną współpracę - gmina nie pobierała i nie pobiera jakiegokolwiek czynszu dzierżawnego od firmy telekomunikacyjnej. Burmistrz miasta zamierza więc - korzystając z przysługujących mu uprawnień wynikających m.in. z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym - przedłożyć firmie telekomunikacyjnej umowę dzierżawy w której stawka czynszu będzie wielokrotnie wyższa od stawek powszechnie obowiązujących, chcąc w ten sposób zmusić ją do przeniesienia urządzenia w inne miejsce. Czy w świetle powołanego wyżej art. ustawy o samorządzie Burmistrz miasta posiada legitymację prawną do ustalania czynszu (gospodarowania mieniem) w dowolnej wysokości, podyktowanej w tym przypadku poprawą estetyki miasta?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jednostka samorządu terytorialnego jaką jest gmina nabywa z mocy ustawy osobowość prawną. Posiada również dualistyczny charakter polegający na tym, że z jednej strony stanowi podmiot prawa publicznego, który został wyposażony przez ustawodawcę w szereg kompetencji władczych (sfera imperium). Z drugiej natomiast strony, gmina jest uczestnikiem obrotu cywilnoprawnego, w którym jej pozycja jest równoważna pozycji innym podmiotom prawa prywatnego.

W sposób ogólny obowiązki burmistrza ujęte zostały w art. 30 ust. 1 i 2 u.s.g. Zgodnie z tymi przepisami, burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do jego zadań należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, 

2) określanie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie budżetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zasady reprezentacji gminy w obrocie cywilnoprawnym określa art. 46 u.s.g., który stanowi:

Art. 46. 1. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą. 

2. skreślony

3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej. 

4. Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu), który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym radę gminy oraz regionalną izbę obrachunkową.

Podstawą prawną dającą zatem burmistrzowi podstawę do reprezentowania gminy przy zawieraniu umowy dzierżawy, w tym wystosowywaniu w jej imieniu oferty zawarcia takiej umowy, jest art. 46 u.s.g.

W naszej ocenie burmistrz jest zatem uprawniony do występowania w imieniu gminy z ofertą zawarcia umowy dzierżawy na podanych w stanie faktycznym warunkach. Zastrzec jednakże należy, firma telekomunikacyjna nie jest zobowiązana przyjąć taką ofertę. Może ona bronić się np. zarzutem nabycia służebności przesyłu lub też żądać jej ustanowienia (zob. art. 3052 § 1 k.c.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY