Egzekucja komornicza z majątku fundacji

Pytanie:

"Okazało się, że spółka z o.o., na którą był tytuł wykonawczy jest (oficjalnie) niewypłacalna i komornik umorzył postępowanie jako bezskuteczne. Czy można w tej sytuacji uzyskać tytuł wykonawczy na właścicielkę i zarazem prezes zarządu tej firmy (która zresztą chwali się, że też nie posiada żadnego majątku), a następnie skierować ową egzekucje na fundację, której również jest właścicielką i prezes zarządu? Tak przy okazji, fundacja (o tej samej nazwie, co spółka z o.o.) działa w tej samej branży i są podejrzenia, że pani prezes sugeruje kontrahentom swej "niewypłacalnej" sp. z o.o., aby dokonywali zapłaty na fundację."

Odpowiedź prawnika: Egzekucja komornicza z majątku fundacji

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

Oczywiście jeśli te przypadki nie zachodzą możliwe jest skierowanie egzekucji przeciwko członkowi zarządu jakim jest prezes spółki. Odmienną kwestią jest możliwość uzyskania zaspokojenia z majątku osobistego prezesa - jako członka zarządu. Fundacja jako osoba prawna i jej majątek jest niezależny od majątku osobistego członka zarządu.

Jeżeli działanie zarządu fundacji (Pani prezes) w istotny sposób narusza przepisy prawa (wyprowadzanie majątku ze spółki lub nie wprowadzanie go do spółki) lub postanowienia jej statutu albo jest niezgodne z jej celem, właściwy minister lub wojewoda, może wyznaczyć odpowiedni termin do usunięcia tych uchybień w działalności zarządu albo może żądać dokonania w wyznaczonym terminie zmiany zarządu fundacji.

Należy się zastanowić nad kwestią działania spółki reprezentowanej przez prezesa zarządu. Kontrahenci zamiast wpłacać należności spółce, środki te przeznaczają na rzecz fundacji. W wyniku tego do spółki nie trafiają pewne środki pieniężne, a zatem spółka staje się bardziej niewypłacalna w tym zakresie.

Członek zarządu może ponosić za takie działanie odpowiedzialność karną, gdyż ksh w art. 585 stanowi, że kto, biorąc udział w tworzeniu spółki handlowej lub będąc członkiem jej zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo likwidatorem, działa na jej szkodę - podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywnie.

Art. 293 ksh reguluje natomiast kwestie związane z odpowiedzialnością cywilnoprawną pani prezes stanowiąc, że członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. Winę w takim przypadku nie jest trudno wykazać.

Natomiast i tak pozostaje problem dochodzenia roszczenia z majątku prezesa spółki. Majątek osobisty jak wynika z pytania, może być niewystarczający na zaspokojenie roszczenia w całości.

Pewne rozwiązanie dają uregulowania zawarte w kodeksie cywilnym, a stanowiące o skardze pauliańskiej. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności. Jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.Przepisy artykułów poprzedzających stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dłużnik działał w zamiarze pokrzywdzenia przyszłych wierzycieli. A właśnie taki przypadek tutaj zachodził. Zamiar pokrzywdzenia musi wystąpić po stronie spółki. Spółka działa przez swoje organy, zatem zamiar pokrzywdzenia należy im przypisać.

Uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli następuje w drodze powództwa lub zarzutu przeciwko osobie trzeciej, która wskutek tej czynności uzyskała korzyść majątkową.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • miedzianin 2019-05-29 10:32:50

    Witam,a co w przypadku,gdy fundator posiada zadłużenie komornicze? Czy w takim przypadku komornik może zająć konto fundacji ? Biorąc pod uwagę,że jedynym reprezentantem fundacji jest Prezes Zarządu(będący także fundatorem)?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika