Ewidencja czasu pracy a lista obecności co jeśli są różnice?

Pytanie:

Co w przypadku, kiedy występują różnice pomiędzy prowadzoną w komputerze ewidencją czasu pracy a listą obecności, na której podpisuje się pracownik. Różnica ta polega na tym, że na liście obecności wpisywany jest DUW(Dzień ustawowo wolny) w wybranym dniu tygodnia aby pokryć czas pracy w soboty (5 godzin w każdą sobotę). W ewidencji czasu pracy nie ma żadnych takich wpisów. Zaewidencjonowane jest, iż pracownik pracuje od poniedziałku do piątku po 8 godzin a w soboty i niedziele jako dni ustawowo wolne.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z artykułem 149 kodeksu pracy „pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie. W stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się godzin pracy".

Same przepisy kodeksu pracy nie zawierają zatem dodatkowych regulacji tego zagadnienia. Szczegółowe wymagania co do prowadzenia ewidencji czasu pracy określa § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Zgodnie z tym przepisem pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy, wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy; w stosunku do pracowników młodocianych pracodawca uwzględnia w ewidencji także czas ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego. Punktem odniesienia dla tych danych powinno być wskazanie w ewidencji rodzaju, rozkładu i harmonogramu czasu pracy danego pracownika z podaniem godzin pracy w poszczególnych dniach, tygodniach i okresach rozliczeniowych, a także wyznaczonych terminów dni dodatkowo wolnych od pracy.

Jak wynika zatem z powyższego z punktu widzenia powyższych przepisów ewidencja czasu pracy ma charakter niezależny. Żaden przepis nadto nie nakłada na pracodawcę obowiązku prowadzenia list obecności. Forma ewidencji nie została w ustawie sprecyzowana, przyjmuje się jednak, iż powinna ona zawierać ewidencję godzin pracy. Oczywiście lista obecności może pełnić pomocniczą rolę, szczególnie przy ustaleniu ilości godzin pracy, jednak pracodawcy nie są obowiązani do jej prowadzenia.

Naszym zdaniem, jeżeli już jednak pracodawca decyduje się na prowadzenie list obecności, to brak ścisłości pomiędzy nimi a ewidencją czasu pracy może w świetle np. kontroli PIP działać na niekorzyść pracodawcy poddając w wątpliwość rzetelność prowadzenia ewidencji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY