Granice odpowiedzialności dłużnika rzeczowego

Pytanie:

Posiadam zasądzoną wierzytelność na kwotę 100 000 zł. Niestety mój dłużnik osobisty jest niewypłacalny. Powyższa wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką kaucyjną do sumy najwyższej 80 000zł na nieruchomości, która to jest własnością osoby trzeciej. Wezwałem dłużnika rzeczowego do dobrowolnej zapłaty kwoty 80 000 zł (górna granica zabezpieczenia hipotecznego). Mimo upływu terminu (1 kwietnia br.) dłużnik rzeczowy nie wywiązał się ze spłaty zobowiązania. Obecnie chciałbym wytoczyć powództwo przeciwko dłużnikowi rzeczowemu. Czy odpowiedzialność dłużnika rzeczowego ogranicza się tylko do kwoty 80 000zł? Czy mogę również wystąpić w pozwie z żądaniem zasądzenia na moją rzecz odsetek ustawowych, tu od 2 kwietnia do dnia zapłaty? Czy oprócz odsetek mogę wystąpić o zwrot kosztów procesu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedzialność dłużnika rzeczowego z racji ustanowienia hipoteki ogranicza się tylko do kwoty hipotecznej. W opisanym przypadku odpowiedzialność dłużnika rzeczowego ogranicza się zatem do kwoty 80 000 zł.

Co prawda stosownie do art. 69 ustawy o księgach wieczystych i hipotece hipoteka zabezpiecza także odsetki (nieprzedawnione) i koszty postępowania, ale nie zmienia to granic odpowiedzialności. Odsetek i kosztów można dochodzić tylko w ramach kwoty hipotecznej. Gdy - jak w opisanym przypadku - kwota ta jest niższa niż wierzytelność, w praktyce wierzyciel nie uzyska ich od dłużnika rzeczowego.

Odnośnie odsetek należy zauważyć, że od dłużnika rzeczowego nie można dochodzić "osobnych" odsetek za racji tego, iż nie zapłacił kwoty w wyznaczonym terminie. Można dochodzić tych odsetek, które narastają od wierzytelności od chwili, gdy stała się wymagalna od dłużnika osobistego (czyli tych samych, których można żądać od dłużnika osobistego z racji jego zwłoki). Należy jednak jeszcze raz powtórzyć, że granica odpowiedzialności nie ulega zmianie i od dłużnika rzeczowego wierzyciel może uzyskać najwyżej tyle, na ile opiewa kwota hipoteczna.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Rafał Głąb

8.5.2013 14:51:25

Re: Granice odpowiedzialności dłużnika rzeczowego

Witam, a co w przypadku, kiedy kwota hipoteki kaucyjnej przewyższa wartość nieruchomości, na której jest ustanowiona? Przypuśćmy, że ta wartość to 60 000 zł. Jaki jest wtedy poziom odpowiedzialności dłużnika rzeczowego?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: