Hipoteka na udziałach

Pytanie:

Czy hipoteka ustanowiona na ułamkowych udziałach w nieruchomości ma wpływ na prawa reszty współwłaścicieli (których udziały nie są obciążone)?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 65 u.k.w.h. hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe obciążające nieruchomość celem zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego. Na mocy hipoteki wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Hipoteką można obciążyć: 1) własność nieruchomości, 2) użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego, 3) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 4) wierzytelność zabezpieczona hipoteką. Hipoteką może być obciążona część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział współwłaściciela, oraz przysługujący współuprawnionemu udział we wspólności praw wymienionych w pkt 1 i 2.

Zasadniczą funkcją hipoteki jest umożliwienie wierzycielowi zaspokojenia się z nieruchomości w sytuacji, gdy dłużnik nie spełnia świadczenia zabezpieczonego hipoteką. Uprawnienie wierzyciela hipotecznego do zaspokojenia się z przedmiotu hipoteki istnieje niezależnie od tego czy dłużnik zbył nieruchomość czy też nie. Hipoteka obciąża bowiem za każdym razem prawo, a nie dłużnika (jego majątek). Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego z nieruchomości następuje według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym, chyba że z nieruchomości dłużnika jest prowadzona egzekucja przez administracyjny organ egzekucyjny.

Na możliwość obciążenia hipoteką udziału w nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności wskazuje wprost art. 65 ust. 3 u.k.w.h. Na marginesie należy dodać, że nie jest możliwe obciążenie hipoteką ułamkowej części prawa własności nieruchomości w sytuacji, gdy nieruchomość przysługuje tylko jednemu właścicielowi. Nie mamy bowiem w tym przypadku do czynienia ze współwłasnością. Zatem wyłączny właściciel nie może obciążyć hipoteką tylko części prawa własności nieruchomości. Hipoteka obciąża zatem całą nieruchomość. Analogicznie współwłaściciel, któremu przysługuje tylko ułamkowa część nieruchomości może obciążyć hipoteką tylko cały swój udział, a nie może obciążyć części tego udziału.

Zasadniczo hipoteka na ułamkowej części prawa własności obciąża tylko ten oznaczony udział i nie ma wpływu na pozostałe części czy prawa pozostałych współwłaścicieli. Ustanowienie hipoteki przez jednego ze współwłaścicieli na swoim udziale także nie ma wpływu na prawa pozostałych współwłaścicieli.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.2.2010

  Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • 7.5.2009

  Hipoteka - co zabezpiecza i jak ją ustanowić?

  Wierzyciel może żądać od dłużnika aby ten zaspokoił jego roszczenie. Jednak może się zdarzyć, że dłużnik nie będzie mógł świadczyć (np. będzie niewypłacalny). Hipoteka jest prawem wierzyciela, (...)

 • 11.5.2010

  Na czym polega zabezpieczenie hipoteką kaucyjną?

  Hipoteka kaucyjna jest specjalną odmianą hipoteki w ogóle. Zabezpiecza się nią wierzytelności o nieustalonej wysokości. Hipotekę wtedy ustanawia się do oznaczonej sumy. Wysokość wierzytelności (...)

 • 26.8.2017

  Podatek od ustanowienia hipoteki

  Dokonanie czynności cywilnoprawnej wiąże się z obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek więc należy zapłacić zawierając m.in umowę sprzedaży, (...)

 • 9.11.2004

  Udzielenie kredytu przez bank hipoteczny

  Przed udzieleniem kredytu bank hipoteczny musi ocenić ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Czyni to na podstawie ekspertyzy określającej bankowo-hipoteczną wartość nieruchomości. Bankowo-hipoteczna (...)