Jak napisać odwołanie w sprawie odmowy odszkodowania za zalany telefon?

Pytanie:

Posiadam telefon komórkowy w jednej z sieci telefonii komórkowej. Konsultant namówił mnie na wzięcie dodatkowego ubezpieczenia telefonu \"na wszelki wypadek\". Tydzień temu, moja mama robiła pranie i wrzuciła moje spodnie w raz z telefonem do pralki, rzecz jasna telefon został zalany. Sprawę zgłosiłem, konsultant informację przyjął. Niestety. Po paru dniach dostałem informację że niestety ale nie mogą mi wymienić, ani naprawić telefonu. Zamierzam napisać odwołanie. W jaki sposób je uzasadnić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W związku z zamówieniem porady prawnej przedstawiamy odpowiedzi na zadane pytanie. Oparte są one na analizie przedstawionych dokumentów, a także analizie stanu prawnego i orzecznictwa sądowego.

Jak wynika z podstawowych definicji OW, za uszkodzenie telefonu uznaje się uszkodzenie telefonu powstałe wskutek nieprzewidywalnego, przypadkowego zdarzenia polegającego na nagłym działaniu mechanicznej siły zewnętrznej powodujące przerwanie funkcji lub nieprawidłowe funkcjonowanie telefonu lub którejkolwiek z jego części, wymagające naprawy w celu przywrócenia prawidłowej funkcjonalności telefonu.  

Nie ma wątpliwości, iż zalanie wodą aparatu telefonicznego spowodowało jego uszkodzenie. Zalanie było nieprzewidywalnym, przypadkowym zdarzeniem polegającym na oddziaływaniu na telefon wody, które doprowadziło do jego uszkodzenia.

OW wskazują także na definicję zalania:

ZALANIE – bezpośrednie działanie wody lub innych cieczy na ubezpieczony telefon, powodujące jego uszkodzenie wskutek: 

a) wydostania się w wyniku awarii wody, pary lub innych cieczy z instalacji: wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania znajdującej się wewnątrz lokalu lub budynku mieszkalnego, 
b) cofnięcia się wody lub ścieków z instalacji kanalizacyjnej usytuowanej wewnątrz lokalu lub budynku mieszkalnego bądź poza nimi, 
c) zalania wodą pochodzącą z urządzeń domowych lub uszkodzonego akwarium, znajdujących się wewnątrz lokalu lub budynku mieszkalnego bądź poza nimi,
d) nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów zamontowanych na instalacji wewnątrz lokalu lub budynku mieszkalnego bądź poza nimi, 
e) zalania wodą lub innym płynem przez osoby trzecie. 

 

Analizując wskazane sytuacje, powodujące odpowiedzialność ubezpieczyciela, można by rozważać, czy zdarzenie przez Pana opisane (wypranie go w pralce) mogłoby zostać uznane za „zalanie pochodzące z urządzeń domowych, znajdujących się wewnątrz lokalu lub budynku mieszkalnego” a więc punkt c.

Mógłby Pan też wykazywać, że nie ma nigdzie dokładnej definicji zalania urządzenia wodą przez osoby trzecie (punkt e). Z opisu sytuacji faktycznej wynika, że winę za szkodę ponosi Pana matka. Można by przyjąć, że żona to osoba „trzecia” - to Pan bowiem jest właścicielem telefonu, ubezpieczenie powstało w ramach Pana działalności gospodarczej. Ryzyko jakie wiąże się jednak z tą sytuacją jest takie, że ubezpieczyciel mógłby ewentualnie dochodzić zwrotu wypłaconego Panu odszkodowania od Pana matki, jako sprawczyni szkody.

Ubezpieczyciel wyłącza także odpowiedzialność za zalanie w pewnych okolicznościach. Jak wynika z § 5 ust. 5 pkt 1, ochroną ubezpieczeniową nie są objęte uszkodzenia telefonu spowodowane działaniem wody lub innych cieczy, w szczególności wskutek zamoczenia lub zalania telefonu, z wyłączeniem wariantów ubezpieczenia, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 i 3 (czyli wariant komfort i premium). Jeśli więc ma Pan taki wariant, być może na to powinien się Pan powołać w odwołaniu.

Na Pana korzyść przemawia w w/w okolicznościach orzecznictwo sądowe:

 Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 31 grudnia 2013 r. III Ca 839/2013

Wszelkie niejasności sformułowań postanowień owu obciążają ubezpieczyciela, a przy wykładni woli stron umowy ubezpieczenia i ustalaniu w ten sposób treści stosunku prawnego ubezpieczenia, niejasności te powinny być brane pod uwagę na korzyść ubezpieczającego i prowadzić do przyjęcia takiej treści łączącego ich stosunku prawnego, która byłaby zgodna z wolą ubezpieczającego, gdyby niejasności tych nie było.

 Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 10 stycznia 2014 r. I CSK 155/2013

Wykładnia postanowień umowy ubezpieczenia musi uwzględniać jako zasadę odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń przy jednoczesnym ograniczonym rozumieniu przesłanek odpowiedzialność tę wyłączających.

Naszym więc zdaniem powinien Pan spróbować odwołać się powołując się na następujące okoliczności:

1. W OW nie dokonano zdefiniowania „urządzenia domowego” i „zalania” aparatu telefonicznego. Zgodnie z orzecznictwem sądowym wszelkie niejasności sformułowań postanowień owu obciążają ubezpieczyciela, a przy wykładni woli stron umowy ubezpieczenia i ustalaniu w ten sposób treści stosunku prawnego ubezpieczenia, niejasności te powinny być brane pod uwagę na korzyść ubezpieczającego i prowadzić do przyjęcia takiej treści łączącego ich stosunku prawnego, która byłaby zgodna z wolą ubezpieczającego, gdyby niejasności tych nie było – tak Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w wyroku z dnia 31 grudnia 2013 r. (III Ca 839/2013). Dlatego powinien Pan wnieść o wykładnię tych pojęć, z uwzględnieniem tezy powyższego orzeczenia, na Pana korzyść.

2. Zdarzenie zostało spowodowane przez osobę trzecią – jednakże jak wspomnieliśmy, może się to odwrócić przeciwko Państwu.

Na Pana niekorzyść przemawia natomiast niejasne sformułowanie z § 5 ust. 5 pkt 1 – z jednej strony ubezpieczyciel gwarantuje odszkodowanie, z drugiej ogranicza je wyłącznie do wariantu 2 i 3. Jeśli Pan jednak ma wariant 2 lub 3 ubezpieczenia, sugerujemy powołanie tego jako okoliczności na Pana korzyść.

Oczywiście nie gwarantujemy, iż odwołanie zostanie uwzględnione – naszym zdaniem powinien jednak Pan je przygotować (bazując na argumentach niniejszej opinii przemawiających na Pana korzyść). Może się Pan posłużyć sformułowaniami i orzecznictwem z opinii.

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY