e-prawnik.pl Porady prawne

Koszty ubezpieczenia w transporcie

Pytanie:

Świadczę usługi transportu towarów. Przewoziłem towar na zlecenie spedytora, który przyjął zlecenie przewozu od właściciela towaru. Miał miejsce wypadek i towar uległ zniszczeniu. Jako przewoźnik byłem ubezpieczony na zbyt małą kwotę - wypłata ubezpieczenia z mojej polisy nie pokryła wartości zniszczonego towaru. Pozostała część pokrył spedytor ze swojej polisy i na skutek tego suma ubezpieczenia na jego polisie znacznie się obniżyła i musiał dokonać tzw. doubezpieczenia polisy po to, aby suma ubezpieczenia powróciła do pierwotnej wartości. Spedytor zażądał ode mnie, abym pokrył koszt jego "doubezpieczenia" . Czy miał do tego prawo?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Koszty ubezpieczenia w transporcie

11.7.2005

Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.

Zgodnie z kodeksem cywilnym spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze.

Zatem kwestie odpowiedzialności spedytora względem osób, na których rzecz świadczy usługi spedycyjne jest niezależna od tego czy wykonuje je sam czy może za pomocą innych przewoźników czy spedytorów.

W pytaniu chodzi jednak o kwestie odpowiedzialności przewoźnika, którym się posłużył spedytor względem właśnie zlecającego spedytora. Roszczenia przysługujące spedytorowi przeciwko przewoźnikom i dalszym spedytorom, którymi się posługiwał przy przewozie przesyłki, przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia, kiedy spedytor naprawił szkodę, albo od dnia, kiedy wytoczono przeciwko niemu powództwo.

Za działania i zaniechania przewoźników i dalszych spedytorów przewoźnik także ponosi odpowiedzialność, ale ogranicza się ona do winy w wyborze. Wina ta może polegać zarówno na posłużeniu się przewoźnikiem lub dalszym spedytorem nie zapewniającym należytego wykonania powierzonej mu czynności, jak też nienależycie ubezpieczonym. Skutkiem niedoubezpieczenia było w tym przypadku poniesienie szkody spedytora względem przewoźnika, którym się posłużył. Spedytor bowiem odpowiada bowiem za szkodę jaka powstała z tytułu niedoubezpieczenia. Zatem musi pokryć tę część z własnych środków. Jeśli pokrył tą szkodę z własnych środków, to sam poniósł szkodę w wyniku działania przewoźnika, któremu zlecił przewóz. odpowiedzialność przyjmującego zlecenie przewoźnika względem spedytora regulują przepisy o zleceniu. Odpowiedzialność przewoźnika względem spedytora podlega rygorom odpowiedzialności odszkodowawczej za nienależyte wykonanie zobowiązania. Spedytor bowiem poniósł szkodę w postaci kosztów doubezpieczenia. Koszty te ponosi ubezpieczający spedytor. Natomiast z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania może dochodzić odszkodowania od przewoźnika. Kwestie te mogą być regulowane odmiennie. Zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania reguluje art. 471 kodeksu cywilnego stanowiąc, że dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Koszty ubezpieczenia w transporcie

aja

21.11.2009 10:55:18

Re: Koszty ubezpieczenia w transporcie

co to jest koszt administracyjny w transporcie (miesięcznie 1500 pln)


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ