Likwidacja gwaranta

Pytanie:

Około 1,5 roku temu zakupiony został sprzęt komputerowy, na który gwarant udzielił 3 letniej gwarancji. W międzyczasie gwarant rozwiązał się. Czy można żądać od sprzedawcy darmowej naprawy lub wymiany sprzętu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z przedstawionej sytuacji wynika, że gwarant (wystawca dokumentu gwarancji) jest inną osobą niż sprzedawca sprzętu komputerowego. W wypadku, gdy kupujący otrzymał od gwaranta dokument gwarancyjny, gwarant będzie zobowiązany do spełnienia odpowiednich świadczeń (usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad) na wypadek, gdyby w oznaczonym terminie (okres gwarancyjny) ujawniły się wady fizyczne tej rzeczy. W sytuacji jednak, gdy gwarant rozwiązał się, kupujący utracił wobec niego wszystkie uprawnienia przysługujące mu z tytułu udzielonej gwarancji. Niezależnie jednak od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy wobec sprzedawcy. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują jednak kupującemu tylko wówczas, gdy wada powstała przed przejściem na kupującego niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia rzeczy (z reguły jest to chwila wydania rzeczy) lub wady wynikły z przyczyn tkwiących już poprzednio w sprzedanej rzeczy. Sprzedawca nie jest więc co do zasady odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego. Z przedstawionej sytuacji nie wynika, że wady sprzętu komputerowego istniały już przed jego wydaniem kupującemu, ani że wynikły z przyczyn tkwiących już poprzednio w tym sprzęcie. W związku z tym, o ile w tym stanie faktycznym sytuacja taka rzeczywiście ma miejsce, posiadaczowi sprzętu komputerowego nie będą również przysługiwały uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.11.2018

  Gwarancja a rękojmia

  Reklamację możemy złożyć zarówno z tytułu rękojmi (odpowiedzialność sprzedawcy), jak i z tytułu gwarancji (odpowiedzialność gwaranta). Są to dwie (...)

 • 16.3.2009

  Gwarancja bankowa

  Gwarancja bankowa jest jednostronnym zobowiązaniem gwaranta w stosunku do beneficjenta gwarancji. Jest ona swoistym rodzajem zabezpieczenia wierzytelności beneficjenta gwarancji w stosunku do dłużnika, (...)

 • 16.7.2013

  Jak przebiega likwidacja stowarzyszeń?

  Drogą do likwidacji stowarzyszenia jest jego rozwiązanie. Nie są to pojęcia tożsame. Likwidacja stowarzyszenia polega na zaprzestaniu działalności, rozdysponowaniu majątku oraz wykreśleniu z Krajowego (...)

 • 16.1.2012

  Likwidacja środka trwałego, a koszty uzyskania przychodu

  W myśl art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej PIT) oraz art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej CIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty (...)

 • 17.8.2009

  Likwidacja działalności gospodarczej a PIT

  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie definiują wprost pojęcia likwidacja działalności. Przyjmuje się, na gruncie tych przepisów, iż likwidacja działalności (...)