Likwidacja placówki oświatowej

Pytanie:

W przypadku likwidacji placówki oświatowej jak można stwierdzić, że dana placówka została zlikwidowana i z jakim dniem placówka ta przestała istnieć? Gdzie musi być to ogłoszone?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa o systemie oświaty dzieli instytucje oświatowe na publiczne i niepubliczne. Ponadto wśród tychże instytucji ustawa rozróżnia szkoły i inne placówki oświatowe, do których należą m.in. placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego.

Szkoła, zarówno publiczna jak i niepubliczna oraz inna placówka niepubliczna, mogą zostać zlikwidowane z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę lub placówkę. Z kolei inne niż szkoły publiczne placówki publiczne oraz szkoły publiczne w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich mogą zostać zlikwidowane w każdym czasie.

Likwidacja szkoły publicznej lub innej placówki publicznej jest stosunkowo sformalizowana. Wymaga ona bowiem pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór nad tą placówką. Ponadto organ prowadzący szkołę jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Informację o likwidacji szkoły lub placówki publicznej można starać się uzyskać od kuratora oświaty, lub od organu jednostki samorządu terytorialnego właściwego dla prowadzenia placówki danego typu.

Wydaje się, iż dniem, w którym dana publiczna instytucja oświatowa przestała istnieć będzie koniec roku szkolnego - w przypadku szkół, a w przypadku pozostałych publicznych placówek oświatowych będzie to termin określony przez organ prowadzący szkołę.

Szkoły i placówki niepubliczne podlegają obowiązkowemu wpisowi do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek (z reguły jest to gmina). Z kolei jeżeli chodzi o szkołę o profilu artystycznym, ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ prowadzący ewidencję oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka. Wydaje się iż terminem końcowym istnienia jednostek niepublicznych, będzie koniec roku szkolnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Dyrektor Szkoły w

23.2.2010 19:22:23

Re: Likwidacja placówki oświatowej

Czy jeżeli nie powiadomię Gminy ani rodziców to czy z końcem roku mogę zlikwidować szkołę ponieważ jeszcze do końca nie wiem ile będę miała uczniów, ani ile sbwencji,dlatego nie jestem w stanie podjąć takiej decyzji. Bardzo proszę o odpowiedz.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.5.2017

  Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej

  Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw dotyczy m.in. architektury systemu informacji oświatowej – będzie ją stanowiła jedna, skonsolidowana baza (...)

 • 16.7.2013

  Jak przebiega likwidacja stowarzyszeń?

  Drogą do likwidacji stowarzyszenia jest jego rozwiązanie. Nie są to pojęcia tożsame. Likwidacja stowarzyszenia polega na zaprzestaniu działalności, rozdysponowaniu majątku oraz wykreśleniu z Krajowego (...)

 • 16.1.2012

  Likwidacja środka trwałego, a koszty uzyskania przychodu

  W myśl art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej PIT) oraz art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej CIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty (...)

 • 17.8.2009

  Likwidacja działalności gospodarczej a PIT

  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie definiują wprost pojęcia likwidacja działalności. Przyjmuje się, na gruncie tych przepisów, iż likwidacja działalności (...)

 • 16.4.2012

  Likwidacja działalności gospodarczej (stan prawny do 01.01.2001)

  Konieczność likwidacji działalności gospodarczej zachodzi zazwyczaj wtedy, gdy nie przynosi ona przedsiębiorcy spodziewanych zysków lub w przypadku niewypłacalności. Likwidacja w znaczeniu prawnym (...)