Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy

Pytanie:

"Pracownik otrzymał wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy wraz z nowymi warunkami. Pracownik ten nie zgadza się z uzasadnieniem odwołania z wyższego stanowiska na niższe, a ponadto o zamiarze wypowiedzenia warunków, pracodawca nie poinformował macierzystej organizacji związkowej pracownika. W tej sytuacji pracownik zwrócił się w ustawowym okresie 7 dni, do sądu pracy. Czy zwrócenie sie do sądu jest tożsame z tym, że pracownik nie zgadza sie z nowymi warunkami, tzn. czy musi dodatkowo poinformować pracodawcę o nieprzyjęciu nowych warunków. Jeśli musi poinformować pracodawcę o nieprzyjęciu nowych warunków, to zaczyna być w okresie wypowiedzenia? Jeśli nie musi, to pracodawca uzna, że pracownik przyjął nowe warunki?"

Odpowiedź prawnika: Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy

Pracodawca wypowiadając warunki pracy lub płacy winien przedstawić pracownikowi nowe warunki pracy lub płacy. Pracownik ma możliwość przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy określonych w wypowiedzeniu lub odmówić przyjęcia. Tryb odmowy został określony w art. 42 § 3 Kodeksu pracy. Przepis ten przewiduje dorozumiane przyjęcie nowych warunków określonych wypowiedzeniem, gdy pracownik nie składa oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych, zaproponowanych w wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy. Odmowę nowych warunków pracy lub płacy pracownik winien dokonać przed upływem połowy okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie zmieniające również wymaga zawiadomienia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową (art. 38 Kp). Zaskarżenie wypowiedzenia zmieniającego do sądu nie oznacza odmowy przyjęcia go. Zatem pracownik winien złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia warunkw zaproponowanych przed upływem połowy okresu wypowiedzenia. Po upływie okresu wypowiedzenia umowa trwa nadal, sąd pracy rozstrzygnie zaistniały w tym przedmiocie spór. Przy wypowiedzeniu zmieniającym ciąży na pracodawcy obowiązek podania konkretnych przyczyn jego zastosowania, bowiem wynika to z zapisu art. 30 § 4 kp. Przy zaskarżeniu wypowiedzenia zmieniającego obowiązuje termin określony art. 264 § 1 Kp, oznacza to, że odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia zmieniającego do właściwego sądu pracy. Pracodawca dokonując wypowiedzenia zmieniającego musi je uzasadnić. Dla oceny zasadności wypowiedzenia warunków pracy i płacy badane są przyczyny leżące u podstaw wypowiedzenia, tak jak adekwatność nowych warunków do kwalifikacji i możliwości pracownika oraz możliwości pracodawcy w aspekcie prawidłowego ustawienia i wykorzystania kadry kierowniczej.
W okresie wypowiedzenia zmieniającego pracownik zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia. Zmiany następują dopiero po upływie okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie takie musi być dokonane zawsze w formie pisemnej. Ponadto musi zawierać propozycję nowych warunków, jakie pracodawca chce zaoferować swojemu pracownikowi oraz oświadczenie o wypowiedzeniu dotychczasowych warunków umowy o pracę. Tak więc okres wypowiedzenia warunków pracy i płacy zaczyna biec od dnia otrzymania przez pracownika wypowiedzenia warunków dotychczasowych i propozycji nowych.

Ponadto wypowiedzenie warunków pracy i płacy z pominięciem poinformowania o tym fakcie właściwej organizacji związkowej jest wypowiedzeniem wadliwym. Na tej podstawie pracownik może złożyć odwołanie do sądu pracy. W takim przypadku (gdy wypowiedzenie było wadliwe) sąd powinien orzec o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli stosunek pracy już wygasł sąd orzeka o przywróceniu do pracy lub odszkodowanie. Obowiązek poinformowania właściwego związku zawodowego istnieje tylko wtedy, gdy pracownik zatrudniony był na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • krystyna 2012-02-26 12:52:29

    CZY ZGODNIE Z PRAWEM ZAKŁAD PRACY WYPOWIEDZIAŁ MI WARUNKI PRACY I PŁACY W TRAKCIE PRZEBYWANIA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM(?L-4)??


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika