Odpis pisma dla strony w formie kserokopii

Pytanie:

Na żądanie Sądu, bym uzupełniłam brak formalny, polegający na braku dwóch egzemplarzy wniosku dowodowego, które miały być wysłane stronom, tj. powodowi i pozwanej (ja też jestem pozwaną), wysłałam do sądu dwie kserokopie tegoż wniosku. W chwili obecnej uświadomiłam sobie, że moje podpisy na kserokopiach nie są własnoręczne. Czy to dyskredytuje te dwa brakujące dokumenty, czy też kserokopie też są dopuszczalne jako egzemplarze dla stron? Sprawa jest z powództwa cywilnego - o uzgodnienie wpisu w KW, gdzie powód wnosi o wpisanie w dziale II tej księgi w miejsce wpisu: właściciel w całości: Pani X nowego wpisu o treści: PANI X oraz POWÓD, jako właściciele po 1/2 części, podczas gdy Pani X nie żyje od ponad 5-ciu lat. Czy treść pozwu powoda zawiera BŁĄD FORMALNY, czy też jest to błąd innego rodzaju? A jeśli tak, to jaki to błąd?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpis pisma procesowego dla stron może przybrać między innymi formę kserokopii, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Wątpliwość dotyczy tego, czy ta kopia powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem (przez Panią). Zgodnie z orzeczeniem SN z 27 sierpnia 1998 r., III CZP 107/98 traktow, strona powinna poświadczyć odpis za zgodność z oryginałem, a  brak tego poświadczenia należy traktować jako brak formalny. Zgodnie jednak z poglądem przeważającym (SN z 18 października 2002 r., V CKN 1830/2000; SN z 27 stycznia 2006 r., III CK 369/2005) wystarczająca jest sama kopia - bez poświadczenia za zgodność z oryginałem. Musi sobie Pani jednak zdawać sprawę, że praktyka w Pani sądzie może być różna, dlatego dla bezpieczeństwa warto powtórnie przesłać do odpisy. W przeciwnym razie, jeśli sąd zastosuje mniej korzystny dla Pani pogląd, konieczne może być złożenie zażalenia (jeśli sąd odrzuci pismo z przyczyn formalnych) i argumentowanie zgodnie z drugim poglądem. Naszym jednak zdaniem w przypadku kolejnego braku (za jaki sąd mógłby uznać brak poświadczenia) sąd powinien najpierw wezwać o usunięcie tego braku.

Wskazana treść pozwu nie zawiera błędu formalnego. Jak rozumiemy w tej sytuacji pozwanymi są spadkobiercy Pani X, nie wiemy natomiast czy przeprowadzili oni postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Jak się wydaje przedmiotem pozwu jest uzgodnienie treści Kw poprzez wpisanie innej osoby jako współwłaściciela. Powód nie ma natomiast obowiązku wnioskować o wpisanie w miejsce Pani X jej spadkobierców. Zależnie jednak od okoliczności nie można wykluczyć, iż sąd uzgadniając treść KW zdecyduje również o wpisaniu dwójki pozwanych. W wyroku z dnia 6 listopada 2003 r. II CK 192/2002 Sąd Najwyższy wskazał, iż w sprawie o usunięcie niezgodności pomiędzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, sąd nie jest związany wskazanym przez stronę sposobem usunięcia tej niezgodności (odmiennie orzeczenie SN dnia 21 marca 2001 r. III CKN 1214/98.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: