e-prawnik.pl Porady prawne

Odpłatność za umieszczenie w zakładzie opiekuńczym

Pytanie:

Publiczny ZOZ prowadzi zakład opiekuńczo-leczniczy. Jedna z pacjentek ZOL posiada dwie emerytury: jedną wypłacaną przez ZUS (bardzo niską) oraz drugą uzyskaną we Francji, gdzie pracowała wiele lat (wysoką - ok. 3000 zł). Syn, który jest pełnomocnikiem pacjentki wyjawił tylko emeryturę wypłacaną przez ZUS i tylko z tej emerytury potrącane są stosowne opłaty. Ordynator ZOL posiada jednak wiedzę, iż pacjentka ma również drugą emeryturę. Czy ZOL ma możliwość żądania od pacjentki (jej pełnomocnika) wyjawienia faktu posiadania drugiej emerytury? Jeśli tak, to w jaki sposób i na jakiej podstawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odpłatność za umieszczenie w zakładzie opiekuńczym

5.1.2009

Zgodnie z § 1.3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach do wniosku o wydanie skierowania do zakłądu opiekuńczo - leczniczego dołącza się:

  1. zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki lub rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji,

  2. wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną) albo pielęgniarkę społeczną zakładu opieki zdrowotnej, w którym osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu przebywa,

  3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie, w szczególności:

  • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty; do decyzji załącza się zgodę osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalno-rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub

  • decyzję o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej; do decyzji można załączyć zgodę osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu albo przedstawiciela ustawowego do odbioru tych należności przez zakład.

Jako dochód należy rozumieć środki pochodzące ze wszystkich źródeł, a nie tylko emeryturę uzyskiwaną od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli danej osobie przysługiwały dwie emerytury, a w oświadczeniu wskazała ona, że pobiera jedną emeryturę, to osoba ta złożyła nieprawdziwe informacje w w/w oświadczeniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ