Odpowiedzialność gwaranta

Pytanie:

W ubiegłym roku dostarczyliśmy naszemu klientowi produkowane przez nas wyroby (siłowniki hydrauliczne),które on montuje w swoich urządzeniach stacjonarnych u swoich klientów. Po 9 miesięcznym okresie pracy siłownika nastąpiło jego uszkodzenie spowodowane wadą fabryczną. Usterka została przez nas usunięta w terminie pięciodniowym i pełnosprawny wyrób został odesłany naszemu klientowi na nasz koszt. Mimo wykonania czynności ciążących na nas z tytułu gwarancji klient przysłał pismo w którym informuje nas o konieczności obciążenia z tytułu opłat za demontaż i montaż w swoim urządzeniu finalnym oraz kosztu materiałów eksploatacyjnych (olej hydrauliczny) zużytych wskutek awarii. Czy roszczenia naszego klienta są słuszne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 577 § 1 kodeksu cywilnego (kc), w wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

Jak więc wynika z powyższego dokument gwarancji nie zobowiązuje do zwrotu kosztów dodatkowych, dokument ten zobowiązuje jedynie do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad (chyba, że w dokumencie gwarancji rozszerzono obowiązki na pokrycie dodatkowych kosztów tj. montaż czy demontaż).

W opisanym stanie faktycznym kupujący poniósł szkodę w wyniku wady towaru, a w związku z tym ma on prawo na podstawie art. 415 kc żądać odszkodowania (kosztów jakie musiał ponieść w związku z wadą towaru) - nie na podstawie gwarancji (chyba, że gwarancja taką odpowiedzialność też przewidywała).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: