Odszkodowanie od banku za niesłuszne pozwanie

Pytanie:

Bank wystawił przeciwko mojej osobie bankowy tytuł egzekucyjny i nadał temu tytułowi w sądzie klauzulę wykonalności. Następnie po nadaniu klauzuli bank skierował przeciwko mojej osobie wniosek do komornika o egzekucję z mojej nieruchomości. Wytoczyłem pozew przeciwko bankowi o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego, w wyniku czego sąd uchylił bankowy tytuł egzekucyjny uznając, iż zadłużenie z tytułu umowy kredytowej, na podstawie której bank wystawił BTE, zostało w całości spłacone. Nadmieniam, że nie doszło wprawdzie do ostatecznej egzekucji z mojej nieruchomości, ponieważ sąd zabezpieczył moje powództwo poprzez wstrzymanie egzekucji komorniczej. Czy w takim przypadku mogę wystąpić o odszkodowanie od banku za poniesione straty niematerialne, takie jak wywołany stres i nerwy na skutek długotrwałego procesu oraz to, iż z winy tego banku widniałem w rejestrze dłużników przez okres pięciu lat?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 415 kc osoba, która ze swej winy wyrządziła drugiej szkodę, odpowiedzialna jest za jej naprawienie. Jest to odpowiedzialność na tzw. zasadach ogólnych. W celu uzyskania odszkodowania na tej podstawie konieczne jest udowodnienie przez poszkodowanego winy tej osoby, zaistnienia i wysokości szkody oraz związku między działaniem tej osoby a wystąpieniem szkody. Trudno wskazać winę banku w sytuacji, gdy korzysta on z uprawnień przewidzianych prawem bankowym. Musiałby Pan tak naprawdę np. udowodnić nierzetelne prowadzenie ksiąg bankowych lub świadome działanie. Jeśli Pan udowodni taką winę oraz szkodę polegającą np. na tym, że z uwagi na wpis w rejestrze dłużników ze współpracy zrezygnowali kontrahenci, mógłby Pan żądać odszkodowania. Pisząc o szkodzie niemajątkowej, ma pan jak się domyślamy na myśli naruszenie swoich dóbr osobistych.

Zgodnie z art. 24 kodeksu cywilnego, ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Można żądać zadośćuczynienia pieniężnego od banku, w razie naruszenia przezeń określonych dóbr osobistych u poszkodowanego, gdy doszło do uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia u podmiotu poszkodowanego. Samo wystąpienie zdenerwowania, stresu nie oznacza automatycznie ani naruszenia dobra osobistego, ani rozstroju zdrowia. Oczywiście często stres do tego doprowadza, lecz nie zawsze i musi Pan to udowodnić. Warto jednak podkreśli, iż dobrem, które mogło tu zostać naruszone jest w zasadzie zdrowie. Nie ma dobra osobistego, które można określić jako pojawienie się stresu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.1.2018

  Podstawa zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie nieletniego w schronisku

  Podstawę prawną zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich stanowią przepisy Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wydaniem niezgodnego (...)

 • 10.7.2013

  Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

  Prawo karne ingeruje bardzo głęboko w podstawowe prawa jednostki. Na podstawie jego przepisów można pozbawić człowieka wolności. Jest to oczywiście uzasadnione, gdy pozbawienie wolności (...)

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 7.10.2016

  Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

  Pod pojęciem spadku kryje się ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. W skład spadku wchodzą m.in. prawa rzeczowe, (...)

 • 4.2.2005

  Zasady ogólne prawa bankowego

  Przepisy dotyczące funkcjonowania banków w Polsce zostały zawarte w ustawie Prawo bankowe. Ten akt prawny reguluje podstawowe prawa i obowiązki banków, a także uprawnienia i obowiązki klientów (...)