Odszkodowanie za bezprawną eksmisję

Pytanie:

Czy po wygranej sprawie sądowej, w efekcie ktorej spółdzielnia mieszkaniowa zwróciła mi posiadanie mieszkania należy mi się zadośćuczynienie za bezprawnie dokonaną eksmisję?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zadośćuczynienie jest sposobem naprawienia doznanej krzywdy i przysługuje sronie w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia a także w razie naruszenia dóbr osobistcyh pokrzywdzonego. W analizowanym przypadku bardziej adekwatne byłoby żądanie odszkodowania za doznaną szkodę spowodowaną niesłuszną eksmisję. Nie wyklucza to jednakże żądania zarówno odszkodowania jak i zadośćuczynienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Marek Czajkowski

19.4.2011 17:29:14

Re: Odszkodowanie za bezprawną eksmisję

Odszkodowanie o Skarbu Państwa należy sie osobom które zostały wyeksmitowane z własnościowych spółdzielczych mieszkań i w stosunku do których doszło do bezpodstawnych zubożeni. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego sprzeczność 17 8 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 64 ust. 2 Konstytucji polega na tym, iż wprowadza on możliwość bezpodstawnego zubożenia uprawnionego poprzez zastosowanie pozostającego w ścisłym związku art. 17 11 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym ? w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spółdzielnia obowiązana jest uiścić uprawnionemu wartość rynkową tego prawa. Przysługująca uprawnionemu wartość własnościowego prawa do lokalu, ustalona w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia jest w stanie uzyskać od następcy obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię?. TK wskazał, iż oznacza to, że wartość uzyskana przez dotychczasowego uprawnionego w praktyce, nie musi odpowiadać realnej wartości rynkowej prawa podmiotowego, a może być ona nieporównanie niższa od tej, jaką otrzymałby w przypadku swobodnego rozporządzania przysługującym mu prawem rzeczowym.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY