e-prawnik.pl Porady prawne

Opłata egzekucyjna stosunkowa

Pytanie:

Art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji mówi ".... opłatę ustala się w wysokości odpowiedniej do poniesionych przez komornika wydatków......... oraz wartości wyegzekwowanej CZĘŚCI świadczenia zgłoszonego do egzekucji." Idąc dalej czytamy "Podstawą ustalenia wysokości opłat są egzekwowane należności według stanu na dzień wyegzekwowania lub UMORZENIA postępowania egzekucyjnego". Jak odnieść ten przepis do sytuacji, gdzie umorzenie miało miejsce na wniosek wierzyciela? Czy ustalenie opłat stosunkowych przez Komornika powinno opierać się na podstawie art. 45 ust 2 czy też art. 49 ust 1. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na uprzywilejowanie opłat. Czy to uprzywilejowanie nie dotyczyło właśnie komorników, gdzie opłatę tą pobierał komornik także w przypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela złożony przed upływem roku od dnia otrzymania wniosku o wszczęcie egzekucji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opłata egzekucyjna stosunkowa

5.5.2005

Powołany w pytaniu artykuł 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji stanowi, iż cała opłata stosunkowa wynosi 15 % wartości egzekwowanego świadczenia, jednak nie może być niższa niż 1/10 i wyższa niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłatę ustala się w wysokości odpowiedniej do poniesionych przez komornika wydatków, nakładu jego pracy oraz wartości wyegzekwowanej części świadczenia zgłoszonego do egzekucji. Opłatę tę komornik pobiera również w wypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. W tym celu komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa dłużnika do uiszczenia należności z tytułu opłat w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności. Podstawą ustalenia wysokości opłaty są egzekwowane należności według stanu na dzień wyegzekwowania lub umorzenia postępowania egzekucyjnego. Ustęp 2 stanowi: w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zmniejszyć wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1.

Wspomniany artykuł 45 ustęp 2 natomiast stanowi, iż za dokonaną egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową.

W odpowiedzi na postawione pytania należy stwierdzić, iż stosuje się obydwa przepisy. Bowiem art. 45 ustęp 2 stanowi podstawę w ogóle obowiązku uiszczania opłaty stosunkowej, art. 49 natomiast reguluje sytuacje, w których doszło do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Opłata taka musi być bowiem dostosowana okoliczności sprawy, czyli musi uwzględniać wspomniany nakład pracy komornika, a także właśnie wysokość wyegzekwowanej części świadczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ