Opłata za wieczyste użytkowanie

Pytanie:

Gmina - zgodnie z wnioskiem zainteresowanej strony - w 2012 roku dokonała odpłatnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności. W decyzji o przekształceniu została określona wysokość opłaty należnej dla gminy z tytułu przekształcenia jak również pouczenie m.in. o terminach uprawomocnienia się i obowiązku ujawnienia przez wnioskodawcę prawomocnej decyzji w wydziale ksiąg wieczystych. Wnioskodawca jednak pomimo upływu kilku miesięcy nie dokonał tej czynności podobnie jak nie uiścił żądanej przez gminę opłaty. Czy w świetle powyższego gmina ma prawo naliczyć wnioskodawcy (wieczystemu użytkownikowi nieruchomości stanowiącej nadal własność gminy) opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu za 2013 rok.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kluczowa dla odpowiedzi na zadane pytanie jest analiza art. 3 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

Art. 3. 1. Decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydaje:

  1)   starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej - w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym również nieruchomości, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne;

  2)   wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa - odpowiednio w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

1a. Organem wyższego stopnia w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest wojewoda.

2. Prawo użytkowania wieczystego przekształca się w prawo własności nieruchomości z dniem, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna. Decyzja ta stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

3. Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie narusza praw osób trzecich.

 

Jeśli więc wydana decyzja stała się ostateczna, nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Ta ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

 

Z powyższego wynika, iż właścicielem nieruchomości jest „wnioskodawca” (jeśli decyzja stała się ostateczna). Nie jest więc możliwe naliczenie opłaty za wieczyste użytkowanie. W tej sytuacji gminie pozostaje jedynie dochodzenie roszczenia z tytułu naliczonej opłaty.

 

Wskazujemy również, że zgodnie z art. 4 ust. 6 powyższej ustawy, wierzytelność z tytułu przedmiotowej opłaty podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY