Oświadczenia majątkowe urzędników

Pytanie:

Czy urzędnicy szczebla podstawowego w ministerstwie są zobowiązani do składania deklaracji majątkowych? Jaki akt prawny omawia składanie deklaracji przez urzędników państwowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestie składania oświadczeń majątkowych przez urzędników państwowych są przedmiotem regulacji ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 1997 r., Nr 106, poz. 679 ze zm.).

Zgodnie z art. 10 tej ustawy obowiązek złożenia oświadczenia o stanie majątkowym dotyczy osób:

 1. wprost wymienionych w ustawie,

 2. jak również urzędników służby cywilnej zajmujących inne stanowiska niż wymienione w ustawie.

Zatem, każda osoba będąca urzędnikiem służby cywilnej obowiązana jest do złożenia oświadczenia majątkowego.

Natomiast, wśród osób wymienionych w ustawie, których dotyczy obowiązek złożenia deklaracji majątkowej znajdują się osoby:

 • zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,

 • pracownicy urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej, zajmujących stanowiska kierownicze:  

 1. dyrektora generalnego, dyrektora departamentu (jednostki równorzędnej) i jego zastępcy oraz naczelnika wydziału (jednostki równorzędnej) - w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych,

 2. dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego, dyrektora wydziału (jednostki równorzędnej) i jego zastępcy oraz głównego księgowego, kierownika urzędu rejonowego i jego zastępcy oraz głównego księgowego - w urzędach terenowych organów rządowej administracji ogólnej,  

 3. kierownika urzędu i jego zastępcy - w urzędach terenowych organów rządowej administracji specjalnej,  

 • pracownicy urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej, zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskami wymienionymi w punkcie poprzednim,  

 • członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

 • dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz pracownicy Najwyższej Izby Kontroli nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne,  

 • pracownicy regionalnych izb obrachunkowych zajmujący stanowiska: prezesa, członka kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli,  

 • pracownicy samorządowych kolegiów odwoławczych zajmujący stanowiska: przewodniczącego, jego zastępcy oraz etatowego członka kolegium,  

 • pracownicy banków państwowych zajmujący stanowiska: prezesa, wiceprezesa, członka zarządu oraz skarbnika,  

 • pracownicy przedsiębiorstw państwowych zajmujący stanowiska: dyrektora przedsiębiorstwa, jego zastępcy oraz głównego księgowego,  

 • pracownicy jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz spółek, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, zajmujący stanowiska: prezesa, wiceprezesa i członka zarządu,  

 • pracownicy agencji państwowych zajmujący stanowiska: prezesa, wiceprezesa, dyrektora zespołu, dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy- lub stanowiska równorzędne,   

 • innych osób pełniących funkcje publiczne, jeżeli ustawa szczególna tak stanowi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY