PFRON - sposób liczenia zatrudnionych osób

Pytanie:

Proszę o informację jakich pracowników nie powinnam uwzględniać wyliczając przeciętne zatrudnienie do PFRON. Czy prócz Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powinnam brać pod uwagę dodatkowe akty prawne czy zarządzenia? Jeśli tak, to jakie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych reguluje wyczerpująco obowiązki pracodawców związane z opłacaniem składek na PFRON. Zgodnie z art. 21 ust. 1 wspomnianej ustawy pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22 tej ustawy, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Z wpłat na fundusz zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. Do liczby pracowników, od której zależy w/w obowiązek, nie wlicza się - jeżeli nie są to osoby niepełnosprawne - osób zatrudnionych: 1) na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, 2) przebywających na urlopach wychowawczych, 3) nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej, 4) będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy, 5) nie świadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego, 6) przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy, Ponieważ w ustawie jest mowa o zatrudnianiu pracowników, na potrzeby ustalenia obowiązku wpłat na PFRON nie wlicza się osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Dotyczy to przykładowo osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.2.2015

  Średnia krajowa - ile wynosi?

  Ile wynosi średnia krajowa netto za ubiegły rok i jak jest ona obliczana? W których województwach zarabia się najwięcej, a gdzie jest największe bezrobocie? Odpowiadamy na wszystkie (...)

 • 12.8.2008

  Gdy pracodawca musi ustalić liczbę zatrudnionych pracowników

  Wbrew pozorom ustalenie liczby zatrudnionych pracowników to czynność wcale nie banalna. Poprawne ustalenie liczby pracowników może mieć znaczenie choćby w przypadku zwolnień grupowych. (...)

 • 20.9.2017

  Specyfika liczenia terminów w prawie pracy

  Rola tematyki liczenia terminów w przepisach powszechnie obowiązującego jest niewątpliwie ważna i wymaga wiele uwagi. Wiele instytucja prawa cywilnego, karnego czy administracyjnego odwołuje (...)

 • 19.5.2016

  Urlop ojcowski - Kiedy przysługuje urlop ojcowski i w jakim wymiarze?

  Pracownicy – ojcowie, mogą korzystać z urlopu ojcowskiego od 2010 roku. Instytucja ta została wprowadzona do Kodeksu pracy ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz (...)

 • 5.1.2006

  Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy

  Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2004 r. poświęca dużo uwagi pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy. Porada przedstawia zagadnienia zatrudnienia (...)