Pierwszeństwo najemców w nabyciu lokalów

Pytanie:

Budynek mieszkalny (4 lokale mieszkalne) nie spełnia wymagań obowiązujących warunków technicznych co do wysokości pomieszczeń, która wynosi od 243 do 245 cm. W związku z powyższym starosta odmówił wydania zaświadczenia o samodzielności znajdujących się w nim lokali. Lokale te są wynajmowane od chwili oddania budynku do użytku jako lokale mieszkalne na podstawie umów o najem na czas nieokreślony. Obecnie właściciel budynku, w tym wypadku gmina, zamierza sprzedać budynek wraz z gruntem jako całość w drodze przetargu nieograniczonego z pominięciem prawa pierwszeństwa kupna dla najemców znajdujących się w nim lokali, wynajmowanych jako lokale mieszkalne, a wynikającego z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Czy i w jakim zakresie stanowi to naruszenie praw najemców lokali znajdujących się w tym budynku? Czy ewentualne zbycie przez gminę gruntu razem z budynkiem zawierającym te lokale, stanowi realizację przywileju pierwszeństwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami najemcom lokali w budynku należącym do Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego, który to budynek ma zostać sprzedany w drodze przetargu nieograniczonego, najemcom lokali wynajmującym lokal mający stanowić przedmiot umowy sprzedaży przysługuje ustawowe prawo pierwokupu. Prawo to wywołuje taki skutek, że Skarb Państwa, bądź jednostka samorządu terytorialnego, będąca właścicielem tej nieruchomości nie może dokonać sprzedaży tej nieruchomości, dopóki jej najemca nie złoży oświadczenia odnośnie chęci skorzystania z prawa pierwokupu bądź odmowy skorzystania z tego prawa. Jednak pojęcie lokalu mieszkalnego użytego w ustawie o gospodarce nieruchomościami należy rozumieć w znaczeniu, nadanym mu przez Kodeks cywilny w art. 46, zgodnie z którym nieruchomościami są części budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Jeżeli ze względu na brak spełniania warunków technicznych przez te lokale co do wysokości pomieszczeń nie jest możliwe wydzielenie lokali i ustanowienie ich odrębnego prawa własności, to najemcom lokalu nie przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia tych lokali. Przedmiotem umowy sprzedaży jest nieruchomość, stanowiąca cały budynek, nie zaś poszczególne nieruchomości składające się na ten budynek. Gmina nie zawiadamiając najemców lokalu o zamierzonej sprzedaży budynku w formie przetargu nieograniczonego nie dopuściła się naruszenia przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.6.2017

  Zmiany w pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi?

  W Sejmie jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, przygotowany przez ministra infrastruktury i budownictwa. Dotyczy on umożliwienia (...)

 • 27.7.2017

  Zmiany w pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

  Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi umożliwi przyjmowanie przez banki kredytujące w 2017 r. i 2018 r. wniosków o dofinansowanie wkładu (...)

 • 1.1.2014

  VAT 2014 r. Towary używane

  Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dostawa towarów używanych była zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało (...)

 • 7.1.2014

  Sprzedaż samochodu firmowego

  Ze względu na usunięcie z ustawy o podatku od towarów i usług definicji \"towarów używanych\" zmieniły się zasady dotyczące opodatkowania podatkiem VAT m.in. przy sprzedaży samochodów (...)

 • 27.5.2017

  Bazy ofert pracy dla nauczycieli

  W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego ustawodawca zobowiązał dyrektorów szkół do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów (...)