Podważenie wyceny nieruchomości,sporządzonej przez rzeczoznawcę

Pytanie:

Czy możliwe jest podważenie wyceny nieruchomości, sporządzonej przez rzeczoznawcę na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odnośnie kwestii wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę należy odnieść się do ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami nie przewidują możliwości wnoszenia odwołania od operatów rzeczoznawców majątkowych. Co najwyżej można skorzystać z możliwości dokonania oceny prawidłowości sporządzenia operatu na podstawie art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy o dokonanie tej oceny, mając na względzie następujące zasady:
1) organizacja zawodowa wyznacza zespół oceniający w składzie co najmniej 2 rzeczoznawców majątkowych;
2) w ocenie nie mogą brać udziału rzeczoznawcy majątkowi, wobec których zachodzą przesłanki wymienione w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego (określa podstawy wyłączenia pracowników administracji) lub inne przesłanki, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
Jeśli organizacja rzeczoznawców wydałaby opinię negatywną o określonym operacie, to operat traci charakter opinii o wartości nieruchomości lub prawa. Oczywiście można także skierować się do rzeczoznawcy we własnym imieniu ze zleceniem sporządzenia operatu, ale należy się także liczyć z kosztami jakie musiałby trzeba ponieść. Zresztą przy zwróceniu się do organizacji rzeczoznawców o dokonanie oceny aktualnego operatu także strona zlecająca musi się liczyć z obowiązkiem pokrycia kosztów. Warto zwrócić uwagę na kwestię jaką podnosi Stanisława Kalus w komentarzu, że „Postępowanie przewidziane przez art. 157 dotyczy wyłącznie oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego. Należy zatem mieć na względzie, że jego rezultatem nie może być dokonanie prawidłowego określenia wartości przedmiotu wyceny. W wyniku tego postępowania zatem nie dochodzi do określenia wartości nieruchomości przez tę organizację, która prowadzi stosowne postępowanie, i podmioty kwestionujące operat szacunkowy rzeczoznawcy nie mogą żądać od niej takiego ustalenia.” (Bieniek Gerard (redakcja), Kalus Stanisława, Mzyk Eugeniusz, Marmaj Zenon Najnowsze wydanie: Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis str. (wydanie III) ss. 776). Zatem organizacja rzeczoznawców wypowiedziałaby się tylko w kwestii tego, czy zastosowano prawidłową metodę ustalenia określonej wartości wynagrodzenia z tytuły ustanowienia służebności, a nie czy wysokość tego wynagrodzenia jest właściwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Andrzej

4.10.2013 18:33:8

Re: Podważenie wyceny nieruchomości,sporządzonej przez rzeczoznawcę

Stwierdzenie przez organizację zawodową rzeczoznawców , że operat został wykonany nieprawidłowo niewiele daje ponieważ zleceniodawca powołuje nowego rzeczoznawcę który ponownie wycenia daną nieruchomość na tą samą kwotę i jesteśmy w punkcie wyjścia. Uważam, że organizacja zawodowa rzeczoznawców powinna opracować własny operat, który w takiej sytuacji byłby obowiązkowy, jak nie dopiero wtedy sprawa winna trafić do sądu, który podejmie jednoznaczną decyzję


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: