Podział nieruchomości rolnej

Pytanie:

Jaka jest procedura podziału nieruchomości rolnej na mniejsze działki? Jaka ustawa reguluje tą kwestię? Czy gmina może nie wyrazić zgody na podział?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podział nieruchomości reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami. Ma ona pełne zastosowanie do nieruchomości nierolnych i nieleśnych. Natomiast w odniesieniu do działek rolnych i leśnych stosuje się ją tylko w dwóch przypadkach:

  1. gdy dokonanie podziału spowodowałoby konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych albo

  2. gdy spowodowałoby wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha (30 arów).

Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działek rolnych lub leśnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, jest dopuszczalny jedynie w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami.

Za nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne uznaje się nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne, grunty zadrzewione i zakrzewione oraz wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

W wypadku podziału nieruchomości w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, elementem składowym dokumentacji geodezyjnej podziału nieruchomości powinna być opinia wójta o zgodności podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub (w braku planu) warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu. Natomiast w przypadku podziału nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne lub leśne elementem składowym dokumentacji geodezyjnej podziału nieruchomości powinny być:

  1. wypis z operatu ewidencyjnego,

  2. oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości podlegającej podziałowi, że dla tej nieruchomości brak jest obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

14.9.2009 15:29:50

Re: Podział nieruchomości rolnej

Od 52 lat dzierżawię działkę rolną zasobów gminy o powierzchni 20 ar. Wydano decyzje o sprzedaży i okazuje się że nie mam do niej żadnych praw. Czy sa przepisy umozliwiajace jej zakup, np. w drodze przetargu ograniczonego


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: