Powrót pracownika z wojska a wymiar urlopu i BHP

Pytanie:

Zatrudniam pracownika na umowę o pracę od 2002 r. na czas nieokreślony. Otrzymał kartę powołania do służby wojskowej na 9 miesięcy od 19.05.2007 r., w karcie jest tylko dzień stawienia się i okres 9 miesięcy. Pracownik wrócił do pracy po odbyciu służby wojskowej 4 lutego 2008 roku. Czy pracownik musi przejść szkolenie BHP? Czy pracownikowi należy się urlop wypoczynkowy za cały 2008 czy obniżam i obliczam proporcjonalnie urlop za 11 miesięcy? Czy muszę od pracownika żądać jakieś zaświadczenie do kiedy przebywał w wojsku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 120 ustawy o powszechnym obowiązku ochrony Rzeczpospolitej Polskiej, pracownikowi, który w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy. Pracodawca, który zatrudniał pracownika w dniu powołania do czynnej służby wojskowej, jest obowiązany zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, jeżeli w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia ze służby pracownik zgłosił się do tego zakładu w celu podjęcia pracy. Niezachowanie tego terminu powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy (art. 122 ust. 1 kp).

Jak więc wynika z powyższego, stosunek pracy pracownika powołanego do wojska nie ustał na czas odbywania służby wojskowej (został on jedynie zawieszony). W przedstawionym stanie faktycznym, pracownik podjął prace zaraz po zakończeniu służby wojskowej (przed upływem ustawowego terminu 30 dni), a w związku z tym przysługują mu wszystkie uprawnienia związane z jego stosunkiem pracy. Nie będzie więc konieczne kolejne szkolenie BHP, natomiast urlop wypoczynkowy będzie przysługiwał proporcjonalnie za 11 miesięcy. Odbywanie służby wojskowej powoduje, iż prawo do urlopu wypoczynkowego i jego wymiar należy ustalać zgodnie z zasadą proporcjonalności (LexPolonica Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism, 2001-2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis - LexPolonica, Piotr Matewiejczyk).

Przepisy prawa nie precyzują wyraźnego obowiązku dostarczenie pracodawcy zaświadczenia okresie odbywania zasadniczej służby wojskowej. Obowiązkiem pracownika jest poinformować pracodawcę o fakcie powołania i terminie na jaki pracownik został powołany do wojska (czynność ta powinna być dokonana przed rozpoczęciem służby wojskowej).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: