Protokół z posiedzenia sądu

Pytanie:

Sąd na rozprawie zarządził przeprowadzenie wizji lokalnej na mojej posesji. Jestem właścicielem posesji, przez którą przebiega służebność drogowa dla właścicieli dwóch działek. Powodowie na wizji podawali sprzeczne informacje przekręcając fakty, a ich adwokat kazał wszystko protokołować. Sędzia nie wszystkie moje uwagi protokołowała. Nie miałam adwokata, który by mi pomógł wybrnąć z sytuacji, nie było również aplikanta, który uprzedzał, że może się spóźnić, lecz nie przyjechał. Spisano protokół, lecz nikt go nie podpisał. Sędzia po zakończonej wizji poinformowała, iż pisemnie powiadomi o kolejnym terminie rozprawy. Czy powinnam podpisać protokół z wizji? Czy mogę wnieść jeszcze moje uwagi do protokołu, które teraz przyszły mi na myśl? Kiedy mogę to zrobić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wizja lokalna (oględziny) jest rodzajem dowodu. Z przebiegu wizji spisuje się protokół, który podpisują przewodniczący i protokolant. Protokół powinien zawierać: oznaczenie sądu, miejsca i daty posiedzenia, nazwiska sędziów, protokolanta, prokuratora, stron, interwenientów, jak również obecnych na posiedzeniu przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz oznaczenie sprawy tudzież wzmiankę co do jawności, przebieg posiedzenia, w szczególności wnioski i twierdzenia stron, wyniki postępowania dowodowego, wymienienie zarządzeń i orzeczeń wydanych na posiedzeniu oraz stwierdzenie, czy zostały ogłoszone oraz czynności stron wpływające na rozstrzygnięcie sądu (ugoda, zrzeczenie się roszczenia, uznanie powództwa, cofnięcie, zmiana, rozszerzenie lub ograniczenie żądania pozwu).

Strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu. W tym celu należy się zwrócić do przewodniczącego z odpowiednim wnioskiem. Wniosek taki można złożyć nie później niż na następnym posiedzeniu. Sprostowanie lub uzupełnienie protokołu, albo odmowa sprostowania lub uzupełnienia następuje w formie zarządzenia przewodniczącego. Od zarządzenia przewodniczącego strony mogą odwołać się do sądu w terminie tygodniowym od doręczenia im zarządzenia.

Strona może też złożyć załącznik do protokołu, który ma na celu uzupełnienie treści protokołu przez bardziej precyzyjne utrwalenie wypowiedzi składanych na posiedzeniu. Zgodność załącznika z rzeczywistym przebiegiem posiedzenia stwierdza przewodniczący. W wypadku stwierdzenia niezgodności przewodniczący może zażądać zmiany załącznika lub zwrócić go stronie, odmawiając dołączenia do protokołu, a także może zaznaczyć w protokole, w jakiej części załącznik nie odpowiada przebiegowi posiedzenia. Załącznik do protokołu strona może złożyć na posiedzeniu lub bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia. Załącznik do protokołu nie jest pismem procesowym i nie musi spełniać warunków pisma procesowego oraz nie podlega opłacie.

Strony mogą w trakcie posiedzenia, a jeśli nie były obecne na posiedzeniu, na najbliższym posiedzeniu zwrócić uwagę sądu na uchybienia przepisom postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu. Strona, która takich uchybień nie zgłosiła nie może się na nie powoływać w dalszym toku postępowania, chyba że chodzi o przepisy postępowania, których naruszenie sąd powinien wziąć pod rozwagę z urzędu, albo że strona uprawdopodobni, iż nie zgłosiła zastrzeżeń bez swojej winy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.9.2018

  Jak odwołać się od mandatu drogowego?

  Jeśli wystawiono ci mandat drogowy, a masz pewność, że wypisano ci go niesłusznie, pamiętaj, że jest tylko kilka przypadków, kiedy można go uchylić. Dowiedz się, kiedy i w jaki sposób (...)

 • 18.6.2017

  Małolaty na rozprawie

  Nowelizacja procedury cywilnej i sądowoadministracyjnej ma na celu umożliwienie osobom małoletnim udziału w charakterze publiczności w jawnych posiedzeniach sądowych w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym. 

 • 25.4.2018

  Ustawa 447 przyjęta przez Izbę Reprezentantów USA

  We wtorek podczas posiedzenia Izby Reprezentantów USA przyjęto tzw. ustawę s. 447, dotyczącą żydowskich roszczeń majątkowych.

 • 28.11.2014

  Gromadzenie informacji o dłużniku - protokół stanu faktycznego

  Gromadzenie dowodów jest bardzo ważną czynnością zarówno przed wszczęciem określonego postępowania, jak również w jego toku. Natomiast posiadanie mocnych dowodów na (...)

 • 27.7.2009

  Wszystko o protokołach w postępowaniu cywilnym...

  W ramach postępowania cywilnego każda rozprawa (z pewnymi wyjątkami) musi być zaprotokołowana. Dbanie o sporządzenie protokołu należy do obowiązków sędziego, a w szerszym składzie - do (...)