Przedawnienie roszczenia a wezwanie do spełnienia świadzczenia

Pytanie:

Mam problem. Ponad 12lat temu sąd uwzględnił świadczenie mojego wierzyciela. Ja nie miałem pieniędzy więc do egzekucji należności nie doszło. 6 lat temu komornik znów wezwał mnie do spełnienia świadczenia w znów nie byłem w stanie spłacić długu. Teraz, kiedy dorobiłem się niewielkiego majątku, otrzymałem ponownie pismo od wierzyciela. Czy jego roszczenie nie uległo już przedawnieniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niestety nie można uznać, iż doszło do przedawnienia roszczenia wierzyciela. Zastosowanie znajdzie bowiem art. 125 kc, który stanowi, iż roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy.

Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Gdyby nie wezwanie do spełnienia świadczenia przez komornika skierowane 6 lat temu pod Pana adresem to można by argumentować, iż termin 10 lat od wydania orzeczenia już upłynął. Jednakże wezwanie to stanowi jedną z przyczyn przerywających bieg przedawnienia, o której mowa w art. 123 § 1 pkt. 1 kc: Bieg przedawnienia przerywa się: przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia majątkowego

  Roszczenie z umowy ubezpieczenia – zarówno w stosunku do zakładu o wypłatę umówionego świadczenia – jak i w stosunku do ubezpieczonego – o zapłatę składki, jako roszczenia majątkowe (...)

 • Uznanie długu przez dłużnika

  W doktrynie polskiego prawa cywilnego i orzecznictwie sądowym utrwalił się podział oświadczeń w przedmiocie uznania długu na właściwe i niewłaściwe uznanie długu. Dowiedz się, na czym polega (...)

 • Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

  Roszczenie o wynagrodzenie pracownika wobec pracodawcy z tytułu stosunku pracy jest roszczeniem majątkowym, ulegającym przedawnieniu. Oznacza to że w razie dochodzenia przedawnionego roszczenia, pracodawca (...)

 • Jak liczyć termin przedawnia się roszczenie o zachowek?

  Roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu. Powoduje to, że w razie ich dochodzenia, ten przeciwko komu przysługuje roszczenie może uchylić się od jego zaspokojenia - czyli nie (...)

 • Przedawnienie roszczeń a śmierć dłużnika

  Co do zasady roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Natomiast jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (...)

NA SKÓTY