Przedszkole niepubliczne - warunki lokalowe

Pytanie:

"Mam zamiar otworzyć przedszkole. Jakie wymogi powinien spełniać lokal przeznaczony na taką działalność?"

Odpowiedź prawnika: Przedszkole niepubliczne - warunki lokalowe

Zasady działania przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne określa rozporządzenie Ministra edukacji narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Należy uzyskać pozytywne opinie powiatowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o zapewnieniu w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci. Opinie te zostaną wydane jeśli spełnione będą warunki:  

 • lokal będzie przeznaczony tylko dla jednej grupy dzieci i znajduje się na parterze budynku wykonanego z elementów co najmniej nierozprzestrzeniających ognia;  

 • lokal posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi lub okno umożliwiające bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą;  

 • lokal został wyposażony w co najmniej trudnozapalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy wyposażenia wnętrz, gaśnicę proszkową ABC o pojemności co najmniej 4 kg.

Gdy lokal ma być przeznaczony dla więcej niż jednej grupy dzieci to musi on spełniać szczegółowe wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wskazane w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracowanej w trybie określonym w tych przepisach.

Poza tym niezależnie od ilości grup lokal, musi spełniać następujące warunki:

 • powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego do zbiorowego pobytu od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

 1. powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko powinna wynosić co najmniej 2 m2, jeżeli pobyt dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

 2. powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko powinna wynosić co najmniej 2,5 m2, jeżeli pobyt dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie;

 • wysokość pomieszczeń przeznaczonych do pobytu dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;

 • jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie, są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje;

 • podłoga oraz ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach; ściany pomieszczeń do wysokości co najmniej 2 m powinny być pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych;

 • w pomieszczeniach przeznaczonych do zbiorowego pobytu dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym;

 • w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C;

 • jest zapewniony dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że:

 1. jest zapewniona 1 miska ustępowa i 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci,

 2. w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody,

 3. dopuszcza się możliwość korzystania przez personel z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci,

 4. temperatura ciepłej wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych powinna wynosić od 35 do 40°C;

 • jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;

 • jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej (np. wieszaki, szafki);

 • jest zapewniona możliwość leżakowania, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie;

 • pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację dziecka, które z nich korzysta, oraz odpowiednio przechowywane;

 • meble są dostosowane do wymagań ergonomii;

 • wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty;

 • zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE;

 • jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50 % powierzchni okien przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej;

 • w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą;

 • apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe.

Dodatkowo konieczne jest wyposażenie lokalu, w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych części tej podstawy.

Pamiętać też należy, że nauczyciele prowadzący zajęcia w zespole lub punkcie oraz inne osoby wykonujące pracę w zespole lub punkcie powinni posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac oraz książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie z odrębnymi przepisami. Powyższe wymagania stosuje się również do rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia lub inni pełnoletni członkowie ich rodzin upoważnieni przez rodziców, którzy uczestniczą w zajęciach w przedszkolu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • IZCWYG 2012-12-01 23:43:57

  Pytanie dotyczyło przedszkoli, a nie punktów przedszkolnych. Z informacji, potwierdzonych także przez pracowników SANEPiD-u, wynika, że prawo budowlane tej sprawy nie precyzuje.Powoływanie się na przepisy dot. punktów przedszkolnych jest nieporozumieniem.

 • DominikaLewinska 2012-04-29 21:35:52

  Jak na portal prawniczy niezbyt profesjonalna odpowiedź. Pytanie dotyczyło warunków lokalowych przedszkola niepublicznego zaś odpowiedź dotyczy niepublicznego punktu przedszkolnego a to nie jest to samo. Różnica między przedszkolem a punktem jest znaczna co ma odzwierciedlenie w wysokości dotacji z budżetu miasta, jaką takie placówki otrzymują. Przedszkole niepubliczne 75% a punkt przedszkolny 40%


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika