Prześladowanie przez byłego chłopaka

Pytanie:

"Mam problem z chłopakiem który mnie prześladuje. Dzwoni kilkadziesiąt razy dziennie, nachodzi mnie w domu, w pracy jeździ za mną, śledzi mnie, próbuje zabrać mi telefon, raz nawet przymusił mnie do jazdy z nim samochodem i straszył ze uderzy w drzewo, dzwoni do moich rodziców, straszy wstawieniem moich zdjęć do internetu. Nie chce rozgłosu ponieważ mieszkam w malej miejscowości, nie wiem co robić. Proszę o poradę. Gdzie zwrócić się o pomoc w sytuacji dręczenia psychicznego, jakie są procedury, jak udowodnić ze jest się ofiara tej przemocy?"

Odpowiedź prawnika: Prześladowanie przez byłego chłopaka

Po dokonaniu analizy sytuacji, w której się Pani znajduje, należy stwierdzić, że padła Pani ofiarą stalkingu. Pojęcie to zostało zdefiniowane względnie niedawno. Zodnie z Kodeksem karnym:

Art.  190a. [Uporczywe nękanie. Kradzież tożsamości]

§  1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§  2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§  3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§  4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Wskazujemy, że złośliwe nękanie drugiej osoby jest czynem określonym w art. 107 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1,5 tyś. złotych albo karze nagany. Takie uporczywe nękanie musi jednak spełniać dwa znamiona- umyślność i złośliwość. 

Możliwe jest również zagrożenie chłopakowi, że zostanie on oskarżony o naruszenie miru domowego. Wskazać także trzeba, że sytuacja, o której Pani pisze podpadać może nawet pod napaść ( w sytuacji, gdy została Pani siłą zmuszona do zajęcia miejsca w samochodzie) oraz czyn narażenia na zagrożenie życia lub zdrowia.

W przypadku natomiast, gdy chłopak ten będzie groził Pani czy to pobiciem, czy to popełnieniem innego przestępstwa, można mówić o groźbie karalnej.

Ponadto, można mówić także o odpowiedzialności z art. 191 par. 1 kodeksu karnego, który stanowi: kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Niezależnie od tego, w sytuacji, gdy działania tego mężczyzny dotykają także Pani dóbr osobistych- wolności, prywatności, intymności, można dochodzić swoich uprawnień przyznanych przez art. 24 kodeksu cywilnego. Zgodnie z § 1 osoba, której dobro osobiste jest zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest o­no bezprawne; jeśli zaś dokonano już naruszenia może także żądać, by osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności można żądać by osoba naruszająca, złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Jeżeli natomiast wskutek naruszeń dóbr osobistych ofierze została wyrządzona szkoda majątkowa to poszkodowany może na mocy § 2 art. 24 k.c. dochodzić jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Na chwilę obecną sugerujemy więc kontakt z policją, powiadomienie funkcjonariuszy o zaistniałej sytuacji, zbieranie dowodów świadczących o niewłaściwym zachowaniu mężczyzny. Warto również rozważyć zmianę numerów telefonów. Działania te nie wymagają większych nakładów, nie wiążą się z nagłośnieniem sytuacji, a mogą zapobiec tragedii, do której może doprowadzić niezrównoważony psychicznie człowiek. Możliwe jest również zwrócenie się do operatora sieci o zablokowanie możliwości przesyłania smsów z konkretnego numeru. Warto również korzystać z ustawień prywatności oferowanych przez portale społecznościowe i blokowanie własnego profilu przed oglądaniem go przez osoby obce.  

Polecamy również zapoznanie się z naszymi informacjami prawnymi:

Głuche telefony

Obrona dobrego imienia przed pomówieniami

Złośliwe nękanie innej osoby


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika