Reprezentowanie zagranicznego wspólnika na WZU

Pytanie:

Jak powinno być wypełnione upoważnienie dla pełnomocnika reprezentującego zagranicznego udziałowca spółki zarejestrowanej w Polsce? Pełnomocnikiem ma być obywatel polski.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pełnomocnictwo, jeżeli jest pełnomocnictwem ogólnym pod rygorem nieważności powinno zostać udzielone na piśmie. W pozostałych wypadkach pełnomocnictwo może być udzielone w dowolnej formie. Jednakże jeżeli czynność do dokonania, której udzielane jest pełnomocnictwo wymaga formy pod rygorem nieważności, udzielenie pełnomocnictwa powinno nastąpić w takiej formie. Pełnomocnictwo podlega interpretacji z punktu widzenia osoby trzeciej. Dlatego należy go dokonać tak aby osoby trzecie nie miały wątpliwości co do oceny dopuszczalności czynności podjętych w imieniu mocodawcy.

Art. 243 § 2 kodeksu spółek handlowych wymaga aby pełnomocnictwo do uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywaniu prawa głosu było udzielone na piśmie (pod rygorem nieważności) i dołączone do księgi protokołów. Jeżeli na zgromadzeniu ma być głosowana uchwała dotycząca zmiany umowy spółki, pełnomocnictwo do głosowania w przedmiocie zmiany powinno być udzielone w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo to dotyczy nie tylko czynności prawnych, ale i faktycznych, np. prawa do udziału w zgromadzeniu. Pełnomocnictwo może być udzielone wyłącznie do udziału w zgromadzeniu jak i do udziału w zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu. Pełnomocnictwo może być ono udzielone na określony okres czasu, na jedno zgromadzenie lub kilka zgromadzeń i dotyczyć może tylko wybranych zagadnień.

Wzór znajduje się na stronie Pełnomocnictwo do wzięcia udziału i wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: