Rezerwacja pokoju w hotelu i nie stawienie się

Pytanie:

Czy można wyciagnąć konsekwencje wobec osoby, która dokonuje rezerwacji samochodu lub pokoju w hotelu. Potwierdza taką rezerwacje mailem a potem z głupoty lub dla żartu nie pojawia się w umówionym dniu i nie informuje o zmianie planów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dokonanie rezerwacji samochodu lub pokoju w hotelu należy uważać jako zawarcie umowy najmu na określony, przyszły okres. Wysłanie maila lub wykonanie telefonu w celu rezerwacji jest złożeniem oświadczenia woli w rozumieniu art. 60 k.c., zawierającego ofertę zawarcia umowy lub akceptację oferty wynikającej z Państwa cennika. Oświadczenie takie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do swojego adresata w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest natomiast złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 k.c.). Dochodzi zatem w tym momencie do zawarcia umowy najmu na określony okres, na przykład na okres tygodnia z ustaleniem terminu wykonania za 3 dni (umowa najmu nie wymaga zachowania formy pisemnej). Jeżeli zatem klient się nie pojawia, nie wykonuje zawartej z hotelem umowy. W związku z tym służy przeciwko niemu roszczenie z art. 471 k.c. Zgodnie z nim strona, która nie dotrzymała umowy obowiązana jest do naprawienia szkody (na przykład w postaci wypłaty odszkodowania) wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Należy zatem przyjąć, że o ile nie zachodzi przypadek, gdy osoba, która zarezerwowała pokój lub samochód nie stawiła się z przyczyny od niej niezależnej (na przykład działania siły wyższej), będzie ona ponosić odpowiedzialność za szkodę jaką kontrahent poniósł poprzez zaniechanie osoby rezerwującej. Szkoda taka może polegać na utraconych korzyściach w postaci braku wpłaty przez dokonującego rezerwacji określonej sumy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: